דיני מיסים – מכללת ספיר – עבודות אקדמיות בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני מיסים אשר נלמד במכללת ספיר ע”י ד”ר אבי גורמן. במסגרת כתיבת עבודות לסטודנטים אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

יוני הוא מאמן כושר. יוני הוא אזרח אנגליה, הוריו ומשפחתו המורחבת מתגוררים באנגליה. יוני עלה לישראל מאנגליה עם אשתו וילדיו לפני אחת-עשרה שנים. על אף עלייתו לארץ ממשיך יוני לעבוד כמאמן כושר באנגליה, שם יש לו קהל לקוחות קבוע. לצורך כך, יוני מרבה לטוס לאנגליה והוא שוהה שם כ-200 ימים בשנה. כשהוא באנגליה, יוני מתגורר בבית הוריו, ואילו אשתו והילדים נותרים בביתם המשותף בישראל.

בשנת 2013 הרוויח יוני סך של 250,000 ₪ מאימוני כושר שערך באנגליה.

היבטים סוציולוגיים בעבודת המחנך – ד”ר אוהד דוד

אין צורך לכתוב בתוך הסוגריים את כל שמו של הספר.

ד). אורך סביר של כל אחת מן התשובות לשאלות 1-4: כשני עמודים. אורך סביר של תשובה לשאלה מס’ 5: כחצי עמוד לכל אחת מחברות הקבוצה.

ה). הגשת העבודה הינה בזוגות או בשלשות. עבודות ביחידים יתקבלו רק במקרי-קצה ובאישור המרצה בלבד.

מערכות מידע תחרותיות – אסטרטגיות – האוניברסיטה הפתוחה

סקירת הספרות חומר הקורס יהווה רקע ומסגרת כללית אך כאן ינותחו בצורה ביקורתית המאמרים שבביבליוגרפיה .

זה החלק העיקרי של העבודה (כ – %60 מההיקף הכולל). לגבי כל מאמר יש להביא תמצית קצרה שלו ואת הממצאים העיקריים. בנוסף יש לכתוב ביקורת (חיובית או שלילית) על המאמר ודיון קצרצר לגבי תרומתו לעבודה. בתלות באופי החומר והמאמרים, כדאי ליצור סיכום ביניים בסוף שלב זה ולציין מה למדנו עד כה.

ניסוח שאלת המחקר והשערת המחקר (כחצי עמוד)

כאן יש להציג את השאלה שאותה תרצו לברר במחקר. לדוגמא:

נושא: השפעת מערכת ניהול קשרי לקוחות (CRM) על האסטרטגיה העסקית של בנק…

שאלת מחקר: כיצד תומכת מערכת ניהול קשרי לקוחות באסטרטגיה העסקית של בנק?..

שאלת מחקר נוספת: מהם הגורמים המשפיעים על הצלחת/כשלון יישום מערכת CRM בבנק?…

דיני מיסים – מכללת ספירמדיניות המימון של החינוך – דר’ איריס בן-דוד הדר

 1. IV. שלבים בניתוח

תיאורית (טבלת שכיחויות, דיאגרמות)

 1. חישוב הקצאה פר תלמיד ממוצעת לכל עשירון וסטית תקן לכל עשירון בציון מספר התלמידים בכל עשירון
 2. טווח
 3. טווח בין עשירון 9 לעשירון 2
 4. יחס 95:5
 5. coefficient variation CV
 6. סטיית תקן
 7. מדד מקלון
 8. מדד וסטרגן
 9. מתאם
 10. רגרסיה רב משתנית (המשתנה המוסבר הינו השקעה בחינוך, המשתנים המוסברים יכולים לכלול את משתני העושר והרווחה של קהילת בית הספר)

עבודות אקדמיות בחינםמשפט חוקתי – מכללת צפת

 1. חוק לא יסתור הוראה בחוק-יסוד .             עליונות חוק-יסוד

קבע בית המשפט העליון ,לפי סעיף 15א לחוק-יסוד: השפיטה כי חוק אינו תקף משום שהוא סותר הוראה בחוק-יסוד,יעמוד החוק הסותר בתוקפו חרף הסתירה, אם קבעה הכנסת במפורש, בחוק שהתקבל בשלוש הקריאות ברוב של ששים וחמישה חברי הכנסת ,לאחר שהונח בפניה פסק דינו של בית המשפט העליון, כי החוק הסותר יהיה תקף על אף האמור בחוק-היסוד )בסעיף זה – חוק התגברות( .         11. )א(                         תוקפו של חוק

סותר

תוקפו של חוק התגברות יהיה לחמש שנים, זולת אם נקבעה בו תקופה קצרה יותר או אם בוטל החוק הסותר, ורשאית הכנסת לשוב ולחוקקו טרם פקיעתו לתקופות נוספות שלא יעלו כל אחת על חמש שנים.    )ב(

בתום תקופת תוקפו של חוק ההתגברות לא יהיה תוקף לחוק הסותר, כפי שקבע בית המשפט.    )ג(

בסעיף זה, “חוק “– לרבות הוראה בחוק.

)ד(

העקרונות לקביעת נוסח משולב של חוקים, והדרכים לעריכתו, ייקבעו בחוק..

לסיכום, עבודות אקדמאיות ב דיני מיסים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות