דיני עבודה – המכללה למנהל – כתיבת עבודות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס דיני עבודה אשר נלמד ב המכללה למנהל ע”י עו”ד יוסי רחמים. במסגרת עבודות אקדמיות בחינם אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

תיאור עבודה:

א.         איתור פסק דין

  1. בחרו פסק דין של אחד מבתי הדין האזוריים לעבודה או של בית הדין הארצי לעבודה, שאינו חלק מסילבוס הקורס (חובה או רשות).
  2. מלאכת איתור פסק הדין יכולה להיעשות בכל דרך. אנו ממליצים על כמה דרכים: הראשונה, חיפוש פסק דין במאגרי המידע על פי נושא שמעניין אתכם; השנייה, דרך כתבות בעתונות אשר מתייחסות לפסיקות ייחודיות או תקדימיות שניתנו לאחרונה; השלישית, הרשמה לרשימת הדיוור של אחד ממאגרי המידע המשפטיים (כדוגמת “נבו” או “פסק דין”). במסגרת זו נשלחות כל יומיים-שלושה פסיקות חדשות שניתנו על-ידי בתי המשפט ובתי הדין לעבודה, ומהן ניתן להתרשם ולבחור.

 

סמינריון דיני עבודהיסודות השיווק – מכללת תל-חי

שאלה 5

א.         סווג את מוצר הצריכה המתואר לקטגוריה המתאימה (נוחות, חיפוש, יוקרה)

ב.         מדוע לדעתך לקוחות רבים אינם ממהרים לאמץ את המותג החדש למרות יתרונותיו על המוצר הקודם (5 להבים בכל סכין לעומת 3 להבים במותג הישן). עשה שימוש בתשובתך במושג גמישות הביקוש.

ג.          אלו תועלות גלומות לדעתך במותג החדש?

 

כתיבת עבודות בתשלום – משפט חוקתי – מכללת צפת

פרק ה’: הוראות משותפות

  1. הוראות בדבר סדרי ההגשה של הצעות חוק-יסוד והצעות חוק, וסדרי            סדרי הגשה

הדיון בהן, ככל שלא נקבעו בחוק יסוד זה, ייקבעו בחוק או לפי חוק. ודיון

חוקי יסוד, חוקים ותקנות יפורסמו ברשומות.      )א( .18 פרסום

נוסחם של חוקי יסוד, חוקים ותקנות כפי שפורסם ברשומות הוא הנוסח המחייב. )ב(

הוראות בדבר סדרי הפרסום של חוקי יסוד, חוקים ותקנות ושל הצעות חוקי-יסוד, הצעות חוק והצעות לתקנות ותיקוני טעויות שנפלו בהם ייקבעו בחוק או לפי חוק . )ג(

תחילתם של חוק-יסוד, חוק ותקנות הוא ביום פרסומם ברשומות ,זולת אם נקבעה לגביהם הוראה אחרת בחוק יסוד ,בחוק או בתקנות, לפי הענין.)א(.19 תחילה

על אף הוראות סעיף קטן )א(, חוק יסוד, חוק או תקנות היוצרים עבירה או הקובעים לעבירה עונש חמור מזה שהיה קבוע לה ערב חקיקתם, לא יחולו על מעשה שנעשה לפני יום פרסומם או יום תחילתם, לפי המאוחר.

)ב(

פרק ו’: הוראות מעבר, תיקונים עקיפים והוראות שונות

  1. )א( בתקופת המעבר יקראו את סעיף 4)ד( כך:

)1( במקום “ברוב של ששים וחמישה חברי הכנסת “יקראו חקיקת חוקי-יסוד

בתקופת המעבר

“ברוב של חברי הכנסת”;

)2( בסופו יקראו “ואולם רשאית הכנסת, להחליט ,ברוב חבריה, אחרי קבלת חוק היסוד בקריאה השלישית, כי הקריאה הרביעית תתקיים במועד מוקדם יותר שקבעה.”

)ב( בסעיף זה, “תקופת המעבר “- תקופה שתחילתה ביום תחילתו של חוק-יסוד זה וסיומה במועד שעליו תחליט הכנסת, ברוב של ששים וחמישה חברי הכנסת, בישיבה שנועדה לשם כך בלבד.

 

קבלת החלטות – המכללה למנהל

שאלה 5

עמותה שמטפלת בבעלי חיים אותם אוספת מהרחוב נקלעה לקשיים. במהלך 3 שנות קיומה, מימנה

העמותה את הפעילות מתמיכה של חברה לייצור ושיווק בגדים, צעצועים ומוצרים נלווים לחיות. כעת, משנסגרה החברה, העמותה היתה מעוניינת לפנות לדרכי מימון אחרות שיאפשרו את המשך פעילות הקודש שהיא עושה. להערכתה היא זקוקה ל- 100,000 ש”ח לטובת הפעילות בשנה הקרובה, שישמשו להאכלת החיות, טיפולים רפואיים, וכו’.

לעמותה אין הכנסות כלל וכל העוסקים במלאכה עובדים בהתנדבות.

באיזו דרך מימון סביר יותר שתפנה לגייס את הסכום הנדרש? הקפידו לנמק.

א. הלוואה בנקאית ב. מימון המונים מבוסס מניות (Equity-based crowdfunding)

(Donation-based crowdfunding) ג. מימון המונים מבוסס תרומות

ד. מימון עמיתים (Peer-to-Peer) ה. כל התשובות נכונות

 

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב דיני עבודה הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות