השפעת חילופי רו”ח מבקר על מחיר המניה – מבוא

סמינריון במימון אחד מהסמינריונים היותר מבוקשים בקרב תלמידי האוניבריסיטה הפתוחה במסלול של מדעי החברה, ניהול וכללי. העבודה היא בדרך כלל עבודה סמינריוניות אמפירית, בלי סטטיססטיקה ודורשת ניתוח מאמרים זרים באנגלית וגם מאמרים בעברית על המצב בארץ. רוב העבודה למעשה היא סקירת ספרות . הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית.

אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות סמינריון במימון על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה למבוא מתוך עבודה מלאה בנושא השפעת חילופי רו”ח מבקר על מחיר המניה.

מבוא

חוק החברות מחייב כל חברה במינוי רו”ח מבקר. חברות ציבוריות מחויבות במספר גופי ביקורת נוספים. בין הגופים ניתן למנות את הדירקטוריון, ועדת הביקורת ומבקר פנים. תפקידם של גופים אלו מתחלקים בין פיקוח על התנהלות עסקית נכונה ויעילה (דירקטוריון), עמידה בהוראות החוק (ועדת ביקורת), פיקוח שוטף על התנהלות החברה (מבקר פנים) ועוד תפקידים שונים ורבים.

תפקידו של רו”ח המבקר, ע”פ החוק, הוא לבקר את הדוחות הכספיים ולחוות את דעתו עליהם. הגדרת “ביקורת” לפי חוק רואי החשבון הוא  בדיקתם, בקורתם או אישורם של מאזן וכדומה. מרו”ח נדרש להיות בלתי תלוי, ואם נפגמה אי התלות ניתן לפסול את הביקורת עד 5 שנים אחורה. כללי אי התלות נקבעו בשנת 2008 – התשס”ח, בתקנות לחוק רואי החשבון.

תפיסת רואה החשבון בעיני הציבור

עקב החובה לבקר את ספרי החברה, ועקב מיומנותו של רואה החשבון המבקר, התפתחה ציפייה מרואי החשבון לאתר במהלך הביקורת לא רק טעויות חשבונאיות וכדומה, אלא גם כן תרמיות, מעילות וחוות דעת על אופן תפקוד ההנהלה (ראה למשל, עדן ועובדיה, 2002). ציפיות אלו נובעות בנוסף מאחר ורואי החשבון אכן נותנים ללקוחותיהם שירותי ייעוץ בתחומים אלו, שלא במסגרת הביקורת. מנגד, תפקידים אלו אינם משתקפים מהמשתמע בחוק או בתקני הביקורת. חובתו של רואה החשבון המבקר היא לבדוק אם דוחות החברה משקפים באופן נאות את מצבה הכספי ותו לא. מצב זה, המתאר את המרחק שבין ציפיות הציבור חבין עבודתו של רו”ח המבקר בפועל,  מכונה “פער הציפיות”.

החוקרים מציינים שלמרות שפער זה לא נפתר במלואו עד עתה, דוחות רו”ח המבקר היו ונשארו המסמך העיקרי להערכת אמינות דוחות החברה. מעבר לכך, בחוק הוטלה על רו”ח המבקר אחריות פלילית, אזרחית ונזיקית – לרבות הסתמכות על חוות דעתו בתנאים מסוימים. אחריות זו מחזקת את הקשר שבין רו”ח המבקר להערכת אמינות דוחות החברה.

כתוצאה מכך, וכפי המופיע בספרות (כפי שיובא להלן), יכולה להיות השפעה על מחיר המניה בזמן החלפת רואה חשבון מבקר. לקמן נסקור את הקשר שבין שינויים אלו למחיר המניה.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות