השפעת ריכוזיות הבנקים בישראל על האשראי העסקי והפרטי | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית במימון


השפעת ריכוזיות הבנקים בישראל על האשראי העסקי והפרטי

ביבליוגרפיה

מאמרים

אברמי, ש’; להב, ד’; לאופר, ג’; גלילי, י’ (2004). דוח הצוות לבחינת סוגיות במערכת הבנקאית – המלצות בעניין התחרות הבנקאית במקטע משקי הבית. מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

בר, א’; צדיק, ע’ (2012). תיאור וניתוח פערים ומרווחים של הריבית הבנקאית בישראל ובמדינות המפותחות, מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

מילרד, א’; צדיק ע’ (2013). סקירת מגזר העסקים הקטנים וניתוח משקלו באשראי העסקי ובתוצר העסקי, מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

פרוש, י’; רוטנברג, ד’ (2003). מדידת התחרותיות בענף הבנקאות בישראל   בתחומי הלקוחות העסקיים ומשקי הבית, סוגיות בבנקאות 16.

צדיק, ע’ (2008). השלכות המשבר הפיננסי העולמי על  שוק האשראי בישראל, מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

צדיק, ע’; ארליך, י’ (2007). ועדת החקירה הפרלמנטרית לעניין עמלות הבנקים הריכוזיות והתחרותיות בשוק הבנקאות, מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

רוטנברג, ד’ (2005). התחרותיות בענף הבנקאות: היבטים תיאורטיים וראיות אמפיריות מישראל ומחו”ל. בנק ישראל יחידת המחקר.

השפעת ריכוזיות הבנקים בישראל על האשראי העסקי והפרטי | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית במימון
השפעת ריכוזיות הבנקים בישראל על האשראי העסקי והפרטי | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית במימון

דו”ח מצב תקופתי בנוגע לעסקים קטנים ובינוניים בישראל, משרד הכלכלה, יולי 2013.

מערכת הבנקאות בישראל, סקירה שנתית (בנק ישראל) 2012, פרק א’ – ההתפתחויות במערכת הבנקאות.

משרד האוצר, הוועדה להגברת התחרותיות במשק, 18 לפברואר 2012.

דו”ח בנק ישראל 2013 – פרק ב’ סקירות כלכליות.

מבנה מערכת הבנקאות בישראל והתחרות בראייה ארוכת טווח, פרק ב’ – 2003.

דוח מסכם –  הצוות להגברת התחרותיות במערכת הבנקאות. מארס 2013.

דוח ביניים של הצוות להגברת התחרותיות במערכת הבנקאות-  תקציר. 15 ביולי 2012.

אתרי אינטרנט

בנק ישראל https://www.boi.org.il/

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה https://www.cbs.gov.il/

הגורמים המשפיעים על החלטות הריבית המוצהרת של בנק ישראל

לבנון גד 1998, טיוטא לעבודת תיזה בנושא פונקצית התגובה של בנק ישראל, אוניברסיטת ת”א.

גיל בפמן ואוהד בר-אפרת 2002 : “פונקצית התגובה של בנק ישראל : האם ניתן לחזות שינויים בריבית ?”

ג’יברה יוסי, סיגל ריבון, 2000 : “אינפלציה, אבטלה, שער חליפין ומדיניות מוניטארית בישראל : 1990-1999 – גישת VAR מבני”, בנק ישראל , מחלקת המחקר- נייר עבודה

אתר בנק ישראל www.bankisrael.gov.il

Jhon B. Taylor 1993 :”Discretion versus policy rules in practice”

Richard Clarida, Jordi Galõ, Mark Gertler Monitary 1998 :” policy rules in practice some international evidence”

Jhon Taylor 1998 : ” The robustness and efficiency of monetary policy rules as guidelines for interest rate setting by the European central bank”

אנחנו כמובן נשמח לעזור בכל עבודה בה תבחרו!

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות