התקשרות במשפחות- מודלים וגישות בעבודה עם הורים – דר’ כרמלה איגל – כתיבת עבודות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס התקשרות במשפחות- מודלים וגישות בעבודה עם הורים אשר נלמד על ידי דר’ כרמלה איגל. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

הנחיות לעבודת סיום הקורס

העבודה תתבצע בזוגות. עבודה זו מהווה 80% מהציון בקורס

. יש לבחור ולנסח את  נושא העבודה רצוי באופן יצירתי ומטאפורי.1

 1. יש לבחור אירוע/ מקרה/ ספר/ סרט (כדוגמת :ישיבת צוות, ישיבת תל”א/תח”י, מפגש עם הורים/דיון בועדת השמה/שילוב, ראיון להורה/לאיש צוות, וכו’)

מבנה העבודה:

 • שער
 • תוכן עניינים

פרק א- מבוא  -תיאור הנושא הנבחר, העלאת דילמות וכו’

פרק ב- סקירת ספרות מקצועית רלוונטית לנושא הנבחר

פרק ג- הצגת האירוע הנבחר

פרק ד- ניתוח האירוע תוך התבססות על הספרות המקצועית הרלוונטית

פרק ה- דיון והסקת מסקנות מההיבט הביקורתי, תוך איזכור וביסוס תיאורתי לאמירות המובאות מתוך הסקירה שנבחרה. כדאי לציין כיצד היה ראוי לנהל את המקרה המתואר.

פרק ו- רשימה ביבליוגרפית

פרק ז- נספחים

 • רפלקציה משותפת על תהליך הכתיבה.
 • רפלקציה אישית על התהליך והנושא (כל אחד באופן אישי כותב רפלקציה)

היקף העבודה: כ- 2500 מילים

משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

דיני ביטוח

הנושאים הוצעו על-ידי ד”ר ריבי שלינגר

רשימת נושאים מוצעים לעבודה סמינריונית:

 1. חובת הגילוי של המבוטח
 2. חובת הגילוי של המבטח
 3. פרשנות חוזה ביטוח
 4. התיישנות תביעה לתגמולי ביטוח
 5. הצפיות הסבירות של המבוטח
 6. תחלוף, סוברוגציה
 7. אינטרס ביטוחי, זיקת ביטוח
 8. כפל ביטוח
 9. מעמד סוכן הביטוח
 10. כפל ביטוח
 11. המפקח על הביטוח
 12. כריתת חוזה ביטוח
 13. עקרון השיפוי
 14. הניתוח הכלכלי של עיסקת הביטוח
 15. הניתוח הפסיכולוגי של דיני הביטוח
 16. ביטוח אחריות מקצועית

 

סמינריון – שיטות מחקר – המרכז האקדמי רופין

 1. שיטה: הנוסח הסופי לאחר תיקונים של פרק השיטה כפי שהוגש בתרגיל. שימו לב כי יש לכלול בפרק זה את שני כלי המחקר בהם השתמשתם (אחד שאלון והשני כלי איכותי). יש לכלול את שלושת החלקים של פרק השיטה עבור כל אחד מהכלים ביחד. (עד 2 עמודים)
 2. תוצאות: הנוסח הסופי לאחר תיקונים של פרק התוצאות כפי שהוגש בתרגיל. (עד 5 עמודים)
 3. דיון ומסקנות: יש לחזור בקצרה על שאלת המחקר והשערותיו. יש לציין האם הצלחתם לאשש את השערת המחקר – לציין אילו גורמים לדעתכם תרמו לכך / או מנעו מכך. יש להתייחס בדיון לסקירת הספרות ולהתאמה/חוסר התאמה של הממצאים לספרות זו. יש לקחת את הממצאים צעד אחד קדימה ולקשר בין הממצאים לתיאוריה חדשה שעולה מן הממצאים. יש להתייחס לבעיות מתודולוגיות, לדוגמא ייתכן ובמדגם שלכם קיימת הטייה או שהמדד לא מודד את מה שאמור למדוד. כמו כן יש לציין את מגבלות המחקר, המלצות למחקר עתידי. יש לפרט המלצות למדיניות במידה ויש לנושא נגיעה לכך. (עד 2 עמודים)
 4. רשימה ביבליוגרפית: רישום מקורות המידע עליהם התבססתם על פי כללי APA (מופיע על עמודים נפרדים).
 5. נספחים: נספח 1: עותק סופי של השאלון שבניתם (מופיע על עמוד נפרד).

 

סמינריון בכלכלה – שוק ההון בישראל – המרכז הבינתחומי

2 .        השוואת החברה הישראלית לחברות דומות בארץ ובחו”ל לפי הפרמטרים הבאים:

א.         שווי שוק

ב.         פלח שוק של החברה מכלל השוק

ג.          השוואת ביצועי מחיר המניה בשנה החולפת והסיבות להבדלים בתשואותיהן

ד.         מחזורי מסחר ממוצעים במנייה

ה.         מכפילים )מכפיל רווח/מכפיל מכירות/מכפיל תזרים(

3 .        SWOT ANALYSIS – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats האם

לחברה יש יתרון תחרותי ?

4 .        ניתוח כלכלי של החברה )שיטת המכפילים( ניתוח הדוחות הכספיים )רבעוניים ושנתיים(

של החברה והסקת מסקנות בהתאם

 1. ניתוח טכני – ניתוח גרף מניית החברה והסקת מסקנות בהתאם, המלצה על תזמון לכניסה או יציאה מהמניה.
 2. סחירות ונזילות של מניית החברה בבורסה )מגמות ושינויים לאורך השנה האחרונה(
 3. יומן מסחר שבועי לפי ההנחיות הבאות:
 • ביום בחירת החברה יש לציין את מחיר המניה )שער סגירה בבורסה(. יש לנהל יומן שבועי על השינוי השבועי במחיר המניה )במידה והיה( ולנפק הסבר אפשרי האם שינוי זה קרה לדעתכם כתוצאה מסיכון ספיציפי )אירועים המשפיעים על רק על הפירמה הבודדת או על הפירמות בענף שבה היא פועלת( או מסיכון שיטתי )ארועים המשפיעים על כלל שוק המניות(? )ראה נספח א.(‘

לסיכום, כתיבת עבודות לסטודנטים ב התקשרות במשפחות- מודלים וגישות בעבודה עם הורים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות