יסודות ההוראה והלמידה – מתמטיקה – המכללה לחינוך האקדמית גורדון – כתיבת עבודות בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס יסודות ההוראה והלמידה – מתמטיקה אשר נלמד ב המכללה לחינוך האקדמית גורדון. במסגרת עבודות אקדמיות בתשלום אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

 1. ‘מספרים כערכים ואותיות כמספרים’

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue11/gimatria_avrahm_turgeman.pdf

 1. ‘תנו זכות קדימה למתמטיקה על תמרורים’

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue22/tamrorim.pdf

 1. ‘תשע דרכים לקדם תלמידים המתקשים במושגי יסוד במתמטיקה’

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article90.pdf

 1. ‘חבור חיסור וערך המקום’

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article35.pdf

 1. ‘האפס – סיכום מאמרים’

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article97.pdf

 1. ‘הפיל ובעיית הממוצע’

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue2/rota.pdf

 1. ‘הקשר בין פעילויות לימוד, תוך כדי תנועה, לבין שיפור בהישגים לימודיים בנושא זוויות’

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d10080.pdf

 

עבודות אקדמיות בחינם – דיני מיסים – מכללת ספיר

יוני משך מחשבון ההשקעות שלו באנגליה בסך של 500,000 ₪ וכן לווה מבנק “הידידות” בישראל סך של 500,000 ₪.

לאחר רכישת החנות בחודש אוגוסט 2014, השכיר יוני את הנכס תמורת דמי שכירות בסך של 15,000 ₪ לחודש. כעבור חודשיים, הציע השוכר ליוני לרכוש ממנו את החנות תמורת 1,250,000 ₪. יוני נעתר להצעה. החנות נמכרה בחודש אוקטובר 2014 והתמורה התקבלה מחציתה בשת 2014 ומחציתה בשנת 2015.

נדרש: יש לדון בחבויות המס של יוני.

 

קבלת החלטות – המכללה למנהל

שאלה 3

מה מהבאים נכון ביחס למכרזים? הקפידו לנמק.

א.        במכרז מחיר שני, הן זה שהציע את ההצעה הגבוהה ביותר והן זה שהציע את ההצעה השניה בגובהה, משלמים את הסכום שהציעו.

ב.         התוצאה הכלכלית של מכרז הולנדי דומה לזו של מכרז מחיר ראשון.

ג.          במכרז מחיר שני, אם השווי של נשוא המכרז בעבור מציע X הוא 5, האסטרטגיה הטובה ביותר עבורו היא להציע מחיר נמוך מ- 5.

ד.         במכרז מחיר שני, תמיד כדאי למציעים להציע את השווי האמיתי של נשוא המכרז עבורם.

ה.         תשובות ב + ד נכונות

 

עבודות אקדמאיות – משפט חוקתי – מכללת צפת

פרק ד’: תקנות

.12       נוסח חדש

ונוסח משולב

 1. תקנות הן הוראות הניתנות מכוח חוק ,שהן בנות פועל תחיקתי.

תקנות

 1. )א( חוק יכול שיסמיך את הממשלה או שר, וכן רשות מרשויות השלטון ,רשות מקומית, גוף שהוקם בחוק או נושא משרה או ממלא תפקיד בהם, להתקין תקנות לביצוע החוק או להתקין תקנות לענין אחר שנקבע בהסמכה .             התקנת תקנות

)ב( הממשלה או שר, וכן מי שהוסמך להתקין תקנות כאמור בסעיף קטן )א( אם הוסמך לכך במפורש, רשאי לקבוע בהן עבירות על הוראותיהן, וכן רשאי הוא לקבוע עונשים בשל עבירות כאמור ,שלא יחרגו מאלה:

)1(       קנס שלא יעלה על הסכום שנקבע לכך בחוק;

)2(       אם הוסמך לכך במפורש – עונש מאסר שלא יעלה על ששה

חודשים .

 1. תקנה לא תסתור הוראה בחוק יסוד או בחוק.             עדיפות חוק-

יסוד וחוק

 1. )א( הכנסת תפקח על התקנת תקנות, כפי שייקבע בחוק.                  פיקוח הכנסת

)ב( תקנות הקובעות עבירות או עונשים ותקנות שהעונש בגינן קבוע בחוק יכנסו לתוקף רק אם אושרו לפני פרסומן בידי ועדה של הכנסת, ואולם ניתן לקבוע בחוק כי תקנות כאמור אינן טעונות אישור או כי אם לא החליטה הוועדה בדבר אישור התקנות או דחייתן בתוך התקופה שנקבעה בחוק, יראו את התקנות כאילו אושרו.

 

לסיכום, כתיבת עבודות ב יסודות ההוראה והלמידה – מתמטיקה הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות