מבוא למיסים – המרכז הבינתחומי הרצליה – עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא למיסים אשר נלמד ב המרכז הבינתחומי הרצליה. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

חלק א’

הינך רואה החשבון של חברת “פורמרטק מעגלים מודפסים בע”מ” (להלן: “החברה”), חברה תושבת ישראל העוסקת בייצור ומכירה של מערכות מתקדמות לבדיקת מארזי מעגלים מודפסים.

לקראת הגשת הדוחות השנתיים למס הכנסה, נתבקשת ע”י החברה לערוך עבורה את דוח ההתאמה למס.

להלן דוח רוו”ה של החברה לשנת 2.1., באלפי ש”ח:

76,111            הכנסות

(.6,111)           עלות המכר

14,777            רווח גולמי

(.1,111)           הנהלה וכלליות

(5,111)            מכירה ושיווק

311                 הכנסות אחרות

(2,611)            הוצ’ אחרות

22,077            רווח תפעולי

111                 הכנסות מימון

(.1,111)           הוצ’ מימון

41,077            רווח לפני מס

בעבודתך על הכנת הדוח, התגלו בפניך הנתונים הבאים:

ביום 2 רכשה החברה בניין משרדים בן חמש קומות שישמש את הנהלת החברה בסכום של

111,11. אלפי ₪. הבניין נרכש בחלקו )%51( בהון עצמי של החברה ובחלקו )%51( בהלוואה בנקאית בריבית של %.. לשנה, שתשולם בתשלום אחד ביום ה- 3……1.7. הנהלתה החברה מאכלסת 3 קומות מהבניין, בעוד שתי הקומות הנותרות נותרו ריקות עד להשכרתן כמתואר להלן.

מכיוון ששתי קומות בבניין המשרדים של הנהלת החברה לא היו בשימוש, השכירה אותן החברה למשרד רו”ח לתקופה של שלוש שנים עם אופציית ארכה לשנתיים נוספות, החל מיום 2.

 

מבוא למיסים - המרכז הבינתחומי הרצליההיבטים סוציולוגיים בעבודת המחנך – ד”ר אוהד דוד

בשעה שאתן משתמשות במונח סוציולוגי, עליכן להגדירו. לשם כך, עליכן להפנות למקור ממנו לקוחה ההגדרה, כנהוג בכתיבה אקדמית. ההפניה צריכה להיות למאמרים האקדמיים שהתבקשתן לקרוא במהלך הסמסטר ושאת עיקריהם למדנו בעתה שיעורים בכיתה.

ההפניה צריכה להיות כתובה בתוך סוגריים, כך: (שם הכותב, שנת הפרסום: עמוד). למשל: הפרדיגמה המבנית תפקודית טוענת כי תפקיד מרכזי של מערכת החינוך הוא מיון של אנשים לסטאטוסים שונים (הרן, 1990: 75).

 

מערכות מידע תחרותיות – אסטרטגיות – האוניברסיטה הפתוחה

נושא העבודה הפרה סמינריונית יהיה נושא המאפשר כתיבת עבודת מחקר אמפירית המבוסס על אחד מהנושאים שנלמדו בקורס או נושא אקטואלי מתוך עיון במגזינים מדעיים בתחום, כמוסבר בפרק 14 של מדריך הלמידה. הנושא לא חייב להיות נושא העבודה הסמינריונית שתוגש לאחר הקורס, אם תבחרו להגיש כזו.

נושאים לדוגמה:

  • השפעת מערכת קשרי לקוחות (CRM) על האסטרטגיה העסקית של בנק .
  • דרכים לשיפור כושר התחרות של חברת … באמצעות טכנולוגיית המידע.
  • בחינת ההשלכות של יישום מערכת EDI בחברת … על יכולות תחרותיות-אסטרטגיות של החברה
  • ניתוח תרומת אתר החברה על יכולות תחרותיות-אסטרטגיות של חברת. (ניתוח אירוע יישומי)

 

מדיניות המימון של החינוך – דר’ איריס בן-דוד הדר

III.           שלבים טכניים

מערכת שקיפות תקציבית –גרסת BETA

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalCalcala/shkifut/shkifut.htm

  1. כניסה למערכת
  2. הפקת דוחות
  3. תקציב לפי חיתוכים שונים
  4. בחרו את החיתוך אותו תציגו במטלה זו
  5. הפיקו דוחות אקסל מתאימים לפי החיתוך שבחרתם

 

משפט חוקתי – מכללת צפת

פרק ג’: חוקים

חוקים נחקקים בידי הכנסת מכוח סמכותה כרשות המחוקקת.   .7

חוקים

הצעת חוק תוגש לכנסת בידי הממשלה או בידי חבר הכנסת.

הצעת חוק שענינה הכנסת, בחירות לכנסת, חברי הכנסת או מבקר המדינה יכול שתוגש לכנסת בידי ועדה של הכנסת שהוסמכה לכך בתקנון הכנסת. )א(

)ב(        .8

הגשה ופרסום של הצעת חוק

בחוק או בתקנון הכנסת ניתן לקבוע הגבלות על הגשה של הצעות חוק.    )ג(

הצעת חוק של הממשלה או של ועדה של הכנסת תפורסם ברשומות ותונח על שולחן הכנסת.       )ד(

הצעת חוק של חבר הכנסת תובא לדיון מוקדם במליאת הכנסת; החליטה הכנסת לאשר את ההצעה, תועבר ההצעה לוועדה של הכנסת; אישרה הוועדה את ההצעה, תפורסם ההצעה ברשומות בנוסח שקבעה הוועדה ותונח על שולחן הכנסת.

)ה(

חוק יתקבל בשלוש קריאות במליאת הכנסת.      )א(        .9                   שלבי החקיקה

חוק יתקבל במליאת הכנסת ברוב של חברי הכנסת שהצביעו,     )ב(

ולענין זה לא יובאו הנמנעים במניין המשתתפים בהצבעה .

 

לסיכום, עבודות אקדמאיות ב מבוא למיסים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות