מבוא למשפט בינלאומי פומבי – המכללה למינהל – כתיבת עבודות בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס מבוא למשפט בינלאומי פומבי אשר נלמד ב המכללה למינהל. במסגרת הכנת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

 1. מקורות הקריאה לעבודה כוללים:

א.        מקורות הקריאה המופיעים בסילבוס תחת השיעורים והתרגילים שנלמדו עד כה וכן על הפרקים הבאים:

שיעור 8 – דיני זכויות האדם הבינלאומיים.

שיעור 11 – המשפט הבינלאומי הפלילי, נורמות ומוסדות.

ב.         האמנה בדבר מעמדם של פליטים, כ”א 3, 5 )נפתחה לחתימה ב- 1951( )אושררה ב- 1951, נכנסה לתוקף ב- 1954(, סעיפים 1, 6, 31, 33 )אמנת הפליטים(.

ג.          ספר העזר של נציבות האו”ם לפליטים, פסקות 167 – 174.

ד.         חוק הכניסה לישראל, תשי”ב – 1952, סעיף 2.

ה.         בג”ץ 4702/94 אל טאי נ’ שר הפנים, פ”ד מט)3( 843 )1995(, פסקות 7 – 12.

ו.          החלטת בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, ערר )י-ם( 14-1010 מסגנה נ’ משרד הפנים )פסק הדין מיום 4.9.2016(, פסקות 1 – 36, 66 – 98, 143 – 167 )עניין מסגנה(.

עבודות אקדמיות בתשלום – דיני תאגידים – המכללה למינהל

נושא 5

חווה/י את דעתך הביקורתית בשאלה אם ראוי לקיים הסדר מיוחד להרמת מסך באשכול חברות.

מקורות רלוונטיים:

 1. ספר – יש להיעזר בספר אחד לפחות מרשימת הספרות הכללית המופיעה בסילבוס.
 2. פסקי הדין –

א.         ת”א )מחוזי ת”א( 1755/88 פולגת תעשיות בע”מ ואח’ נ’ ערו בע”מ, פ”מ תשמ”ט )ב( 298

.)1988(

ב.         פש”ר) מחוזי ת”א( 1481/01 שמואל רובננקו ושות’ בניין והשקעות בע”מ נ’ שיא החזקות בע”מ )פורסם בנבו ,19.7.2001(.

 1. מאמר – אירית חביב-סגל “מגמות חדשות בהלכות הרמת-המסך “עיוני משפט יז)1( 197

.)1992(

עבודות אקדמיות – כתיבה מדעית – אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ג.          הרקע השלישי – תפקידו להציג בסיס תיאורטי רחב אשר יוכיח כי לכותב תשתית ראויה של ספרות מדעית אשר בעזרתה הוא מסוגל ליצור דיון הולם בעבודתו. עליכם להרחיב את הדיון בחלק זה ולהציג מכלול של תוצאות מחקרים אשר בחנו בכלים ובהתייחסות פרמטרית מגוונת את הנושא: מחקרים אשר בחנו בעזרת כלי מחקר שונים את הנושא: כלי מחקר כמותיים על סוגיהם וכלי מחקר איכותניים במידה וקיימים בתחום. מחקרים אשר בחנו קשרי משתנים שונים ואוכלוסיות מדגם שונות.

ד.         הרקע הרביעי – הצגת התיאוריה או המושגים. בחלק זה עליכם להציג את התשתית התיאורטית המשמשת ככלי אשר בעזרתו אתם בודקים את הנושא. עליכם להרחיב את הצגת התיאוריה או המושגים ולהראות את הבנתכם אותם. במידה וקיימים מחקרים (המופיעים במסגרת פרקי הספר) אשר בחנו את הנושא בעזרת כלי הניתוח בהם בחרתם ראוי להביא לפחות שתי דוגמאות ובכך להציג “תוקף” ליכולתכם לנתח בעזרת הכי הנבחר.

כתיבה אקדמית – המכללה האקדמית נתניה

 • כל משתנה צריך לקבל סקירה תיאורטית ו/או מחקרית ב”מבוא”.

למשל (אין להשתמש בדוגמא זו): סטודנט שהמציע לבחן את השפעת הדימוי העצמי (גבוה לעומת נמוך) על הישגי הילדים הצעירים בתחומים הריאליים (אופרציונלית: ממוצע ציוני בחינה במתמטיקה בכיתות א’-ג’), צריך לפתוח את המבוא בהצגה כללית של שני התחומים. יש לסקור את הספרות, תיאוריות ו/או מחקרים שנעשו בעבר, בנושא דימוי עצמי; אח”כ צריך לסקור ספרות’ תיאוריות ו/או מחקרים שנעשו בעבר, בנושא הישגי ילדים צעירים בבתי ספר, בפרט בתחומים הריאליים; אח”כ לקשר עצמאית בין הנושאים – לכתוב מדוע עשוי להיות קשר בין שני המשתנים הנ”ל (להקפיד על נוסח אקדמי, כתיבה בגוף שליש וכו’ – תחזרו על מה שלמדנו מתחילת הסמסטר), ואז להגדיר את מטרת המחקר, את תרומת המחקר, לכתוב במפורש את השערות המחקר.

קריאה ביקורתית וכתיבה ומדעית – אוניברסיטת תל אביב

 1. שיטות מחקר: איזה סוג מחקר זה ? מי אוכלוסיית המחקר ? מהו גודל המדגם ? תארו את מאפייני המשתתפים. ציינו כלי מחקר אחד. האם המחקר קיבל אישור מוועדת אתיקה ?
 2. ממצאים: רשמו את ממצאי המחקר.
 3. מגבלות מחקר: תנו דוגמא למגבלת מחקר.
 4. המלצות מחקר: רשמו המלצה למחקר עתידי שרשומה במאמר וכן המלצה נוספת למחקר עתידי, לאור הממצאים של המאמר ,שלא רשומה במאמר.
 5. רשימת מקורות: האם רשימת המקורות עדכנית? במידה ולא תנו דוגמא. האם סדר הופעת הפריטים מוצג על פי עקרונות הAPA- .
 6. תארו את מסקנותייכם האישיות מקריאת המאמר מבחינת תרומה אישית ומקצועית.

לסיכום, עבודות סמינריוניות ב מבוא למשפט בינלאומי פומבי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות