מוטיבציה ושיתוף מידע | עזרה בכתיבת עבודה במערכות מידע


מוטיבציה ושיתוף מידע

איימס, א’ קרול (1990): מוטיבציה מה מורים צריכים לדעת בתוך: עשור, אבי וקפלן, אבי (עורכים) (תשס”א): חינוך החשיבה מס’ 20: הנעה ללמידה: תפיסות חדשות של מוטיבציה, מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה, ירושלים.

בלומנפלד, פיליס ומרקס, רונלד (2001): מוטיבציה וקוגניציה בתוך: עשור, אבי וקפלן, אבי (עורכים) (תשס”א): חינוך החשיבה מס’ 20: הנעה ללמידה: תפיסות חדשות של מוטיבציה, מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה, ירושלים.

דיסי, אדוארד ל’, ולרנד, ר”ג, פלטייר, ל”ג, ריאן, ר”מ (1991): מוטיבציה וחינוך: הפרספקטיבה של הכוונה עצמית בתוך: עשור, אבי וקפלן, אבי (עורכים) (תשס”א): חינוך החשיבה מס’ 20: הנעה ללמידה: תפיסות חדשות של מוטיבציה, מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה, ירושלים.

לם, צבי : דעת ובורות כתוצרי בית ספר בתוך: עשור, אבי וקפלן, אבי (עורכים) (תשס”א): חינוך החשיבה מס’ 20: הנעה ללמידה: תפיסות חדשות של מוטיבציה, מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה, ירושלים.

ניסן, מרדכי (2001): הכרה בערך הלימודים כבסיס הנעה בבית ספר בתוך: עשור, אבי וקפלן, אבי (עורכים) (תשס”א): חינוך החשיבה מס’ 20: הנעה ללמידה: תפיסות חדשות של מוטיבציה, מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה, ירושלים.

נפלאי, עדנה (2003): תפיסת חוללות עצמית, מוטיבציה פנימית/ חיצונית ואוריינטציה למטרות הישג בהקשר הלימודי בקרב תלמידי תיכון עם ליקויי למידה וללא ליקויי למידה. עבודת גמר לקראת התואר מוסמך למדעי הרוח, אוניברסיטת תל -אביב , תל- אביב.

 

עשור, אבי (2001): טיפוח מוטיבציה פנימית ללמידה בבית הספר בתוך: עשור, אבי וקפלן, אבי (עורכים) (תשס”א): חינוך החשיבה מס’ 20: הנעה ללמידה: תפיסות חדשות של מוטיבציה, מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה, ירושלים.

קלזאן- גרינשטיין, מיכי (1990): חווית הכישלון- ,אסון” או “קרש קפיצה” ללמידה והצלחה: השפעת סוגי הערכה שונים במצבי הצלחה וכשלון על מוטיבציה מעורבות משימה ומעורבות אני , עניין וריגוש. עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך בפסיכולוגיה חינוכית, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

שני, תלמה (תשמט- 1988): תפיסת מתבגרים את מידת השפעת ההורים וקבוצת בני הגיל על מוטיבציה והישגים לימודיים בבית ספר אזורי על יסודי לבני מושבים וקיבוצים. עבודת גמר לקראת התואר מוסמך למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

גנץ-אלוני, ר. (2003). עולמן של גננות – צרכים ויחסי גומלין. עבודת מוסמך, אוניברסיטת תל אביב, תל – אביב.

גת, ל. ופריד, ד. (2001). “האח הגדול” רואה אותך – אח קטן – הדרכה במסגרות חינוכיות לגיל הרך באמצעות ווידאו. הד הגן, ב, כסליו, תשס”ב.

דיין, י. (1997). תפיסת תפקידה של המדריכה הפדגוגית בעבודה המעשית של התלמידה בגן הילדים. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית.

הרגרייבס,א. ופולן, מ. (2000). ההדרכה במילניום החדש. הוצא ב 28 ביולי, 2004, מעלונים מקוונים, לשכת ההדרכה הארצית בירושלים, משרד החינוך התרבות והספורט. http://207.232.9.131/hadracha/gilaion19.htm

הרץ-לזרוביץ,ר., שרן, ש. וליכטנזון, י.(1979). המורה “בתהליכי השינוי” כיצד מורים תפסו והעריכו פרוייקט “גם כך אפשר” להפעלת הלמידה בקבוצות קטנות. פרוייקט “גם כך אפשר” המרכז הישראלי לטלוויזיה לימודית.

ווגנר, ט. (2001). מנהיגות שמובילה ללמידה – תיאורית פעולה לשינוי בית הספר. הוצא ב 28 ביולי, 2004, מעלונים מקוונים, לשכת ההדרכה הארצית בירושלים, משרד החינוך התרבות והספורט. http://207.232.9.131/hadracha/gilaion19.htm

.

השפעת אירועי טרור על שוק ההון | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית במימון
השפעת אירועי טרור על שוק ההון | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית במימון

 

זיו, א. (1993). הנעה. בתוך א. זיו (עורך), פסיכולוגיה בחינוך (עמ’ 203-215). תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

יצחקי, ח. אלוני, ר. (1993). התנגדות בהדרכה ושימוש בטכניקות דידקטיות ככוח חיובי לפיתוח מנגנוני התמודדות. חברה ורווחה, י”ג, 403-416.

משעלי, מ. (2001). תהליכי שינוי. הוצא ב 28 ביולי, 2004, מעלונים מקוונים, לשכת ההדרכה הארצית בירושלים, משרד החינוך התרבות והספורט. http://207.232.9.131/hadracha/gilaion15.htm

פוקס, א. (2002). על מדריכים, מודרכים והדרכה. הוצאת צ’ריקובר:תל אביב.

פוקס, ש. (1998). הפסיכולוגיה של ההתנגדות לשינוי. רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר – אילן.

פוקס,א. (1995). שינוי כדרך חיים במוסדות חינוך. תל אביב: הוצאת צ’יקובר.

פייכנפלד , ד. (2003). השוני הקיים במוטיבציה ללמוד מקצועות שונים. על הגובה, 2, 37-32.

פלדמן, א. (1994). הדרכה – מהות ומודל. הוצא ב 28 ביולי, 2004, מאסופת מאמרים מס’ 1 – התשנ”ד, הוצאת משרד החינוך התרבות והספורט. http://207.232.9.131/hadracha/asufa1.htm

פלס,נ. (1994). הדרכת מורים במערכת החינוך. הוצא ב 28 ביולי, 2004, מאסופת מאמרים מס’ 1 – התשנ”ד, הוצאת משרד החינוך התרבות והספורט. http://207.232.9.131/hadracha/asufa1.htm

פסקל, ל. (1998). הקשר בין המניע לשינוי ומשך השינוי לבין מאפיינים המעודדים לומד בעל הכוונה עצמית בסביבה הלימודית. עבודת מוסמך, אוניברסיטת תל אביב , תל אביב.

קרון, ת. וירושלמי, ח. (1995). הדרכה בפסיכותרפיה. הוצאת מאגנס: האוניברסיטה העברית בירושלים.

קפלן, א. עשור, א. (2001). מוטיבציה ללמידה בבית הספר – הלכה ומעשה. חינוך החשיבה, 20 , 13-36.

שחף, ק. (2000). תפיסת התועלת של תוכנית הדרכה לעבודה ולקריירה, כמתווכת השפעת משתנים שונים על מוטיבציה ללמידה. עבודת מוסמך, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.

אלדר, ג’ (2008). משבר הדולר: המדען הראשי עוצר את ההשקעות בחברות טכנולוגיה.

ניהול ידע ביחידות  IT (חסר תאריך) אוחזר ב 15 ליולי 2008 מאתר חברת ERGO:

היט א’, מ’, איירלנד, ר’, ד’ והוסקיסון, א’, ר’ (2005). ניהול אסטרטגי – תחרותיות וגלובליזציה. (זכי שפר, עורך) רעננה, ישראל: האוניברסיטה הפתוחה..

ירון, ג’ (2008), כיוונים להבטחת התפתחותן של התעשיות עתירות הידע בישראל. אוחזר ב 15 ליולי 2008 מאתר כנס רעננה למדיניות ההייטק הלאומית:

http://raanana-conference.org.il/pdf/emda_tech_2008.pdf

Ajmal, M., & Koskinen, K.(2008). Knowledge Transfer in Project-Based Organizations: An Organizational Culture Perspective. Project Management Journal, 39(1), 7-15.

Alavi, M., Kayworth, T., & Leidner, D. (2005). An empirical examination of the influence of organizational culture on knowledge management practices. Journal of Management Information Systems, 22(3), 191-224.

Balthazard, P. A., Cooke, A. R. & Potter, R. E. (2006). Dysfunctional culture, dysfunctional organization :Capturing the behavioral norms that form organizational culture and drive performance. Journal of Managerial Psychology, 21(8), 709.

Danskin, P., Englis, B. G., Solomon, M.R., Goldsmith, M., & Davey, J. (2005). Knowledge management as competitive advantage: lessons from the textile and apparel value chain. Journal of Knowledge Management , 9 (2), 91-103.

Draft, R. L. Organization theory and design: International student edition . Cincinnati: South-Western (2004).

Griffin, K. H. (2008). Metaphor, Language, and Organizational Transformation. Organization Development Journal, 26(1), 89-97

Halawi, L.A., McCarthy, R. V., & Aronson, J. E. (2006). Knowledge management and the competitive strategy of the firm. The Learning Organization , 13 (4), 384-396.

Hays, M.J. (2007). Dynamics of organizational wisdom. Business Renaissance Quarterly, 2(4), 77-122.

Ball, Samuel (1977): Motivation in Education. Educational Testing service, Princeton, New Jersey. Academic Press, New York – san Francisco.

Bindra, dalbir, Stewart, Jane(1973) (editors): Motivation. Penguin Education, Great Britain.

Locke, Edwin a. the motivation to work in: Maehr, m.l. Pintrich d.r. (1997) Advances in motivation and achievement, vol. 10, school of education university of Michigan, Connecticut, England.

Brophy, Jere (2004): Motivating Students to learn.

Gafni, R. (2008). Framework for quality metrics in mobile-wireless information systems. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management , 3, 23-38.

Grimm, M., Tazari, M. R., & Balfanz, D. (2002). Towards a framework for mobile knowledge management. Practical Aspects of Knowledge Management : 4th International Conference (pp. 326-338). Vienna, Austria: Springer Berlin / Heidelberg.

Grimm, M., Tazari, M. R., & Balfanz, D. (2005). A reference model for mobile knowledge management. 5th International Conference on Knowledge Management (I-Know ’05), (pp.(54-62). Graz, Austria

אנחנו כמובן נשמח לעזור בכל עבודה בה תבחרו!

 

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות