משפט חוקתי – מכללת צפת – עבודות אקדמיות בחינם

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס משפט חוקתי אשר נלמד ב מכללת צפת ע”י ד”ר קרנית מלכא- טיב. במסגרת עבודות אקדמיות בחינם אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

שאלה 1:

על שולחן הכנסת ה-19 הונחה הצעת חוק הבאה:

הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו )תיקון – תוקפו של חוק חורג(

הוספת סעיף 131.בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו ס”ח התשנ”ב, עמ ‘150., אחרי סעיף 12 יבוא:

“תוקפו של חוק חורג- הוראת חוק הפוגעת בזכויות שלפי חוק-יסוד זה תהיה תקפה אף כשאינה בהתאם לסעיף 8, אם נכללה בחוק שנתקבל ברוב של חברי הכנסת ונאמר בו במפורש, שהוא תקף על אף האמור בחוק-יסוד זה; תוקפו של חוק כאמור יפקע בתום ארבע שנים מיום תחילתו, זולת אם נקבע בו מועד מוקדם יותר”.

חווה/י דעתך על התיקון האמור.

שאלה 2:

הכנסת מבקשת לחוקק את חוק יסוד החקיקה בהתאם להצעת החוק שלהלן:

חוק-יסוד: החקיקה

פרק א’: הרשות המחוקקת

הרשות המחוקקת היא הכנסת, ונתונות לה סמכויותיה של האסיפה המכוננת.

 

כתיבת עבודות לסטודנטים – מבוא למיסים – המרכז הבינתחומי הרצליה

₪ בגין רכישות משנת 3.1.. החברה ניסתה לגבות את החוב על ידי שיחות טלפוניות ללקוחות החייבים ובקשת קידום תהליך התשלום. על פי הערכה עו”ד המטפל בגבייה עבור החברה, עלות טפול בהמשך גביית סכום זה במישור המשפטי תסתכם ל 15. אלפי ₪. )יש לציין כי אצל הלקוחות לא נמחקה התחייבות התשלום בספרים(.

  1. בעקבות חששות החברה ממלחמה צפויה עקב המצב הביטחוני החליטה החברה לבנות ולהוסיף לבניין המשרדים שרכשה מקלט תת קרקעי חדש )לא היה קודם לכן מקלט בבניין(, המקלט יאכלס בעת מתקפה את כל יושבי הבניין. הבנייה התרחשה במהלך שנת 2.1. והסתיימה ביום 3……2. החברה הכירה במקלט כנכס במאזנה, העלות הכוללת של בניית המקלט הסתכמה לסך של 3,511 אלפי ₪.

1.. החברה קיבלה ביוני 2.1. דיבידנד מחברה ישראלית מוחזקת בסכום של 111,. אלפי ₪.

… ביום ה- 2..1… פרצה שריפה במפעל החברה ובה נשרף חלק ממלאי החברה בעלות של 116,3 אלפי ₪. למזלה של החברה, טפטפות כיבוי האש החלו לפעול במהרה ומנעו את התפשטות השרפה. נזקי המים מהטפטפות גרמו לנזק לשאר מלאי החברה שהיה במקום בעלות של 111,. אלפי ₪ כך שגם הוא הפך ללא ראוי לשימוש. כל סכום ההפסד בגין המלאי נרשם בדוחות החברה תחת הוצאות אחרות. מלאי החברה מכוסה בכיסוי ביטוחי בגין נזקי שריפה וחברת הביטוח שלחה מכתב לחברה בו התחייבה לכסות את הנזק שנגרם למלאי מהשריפה. בגין הנזק למלאי כתוצאה מנזקי המים, טוענת חברת הביטוח כי סכום זה מוחרג בהסכם הביטוח ובגין סכום זה לא יינתן שיפוי.

 

פילוסופיה של החינוך וסוגיית החינוך להצטיינות – אוניברסיטת תל אביב

נא לערוך את ההשוואה באופן הבא:

  1. הציגו לכל אחד משני הטקסטים טבלה קצרה שבעמודה אחת שלה מופיעות תכונות שונות של סוקרטס ובעמודה השנייה מראה המקום או ציטוט מתוך הטקסט שבו מופיעה תכונה זו. (אתרו לפחות 3 תכונות בכל אחת מהטקסטים: למשל, צבוע, צנוע וכו’…)

 

עבודות אקדמאיות – מערכות מידע תחרותיות – אסטרטגיות – האוניברסיטה הפתוחה

שאלה 1

שאלה זו מתייחסת לאירוע הישראלי בפרק 3 – “חברות הביטוח הישראליות והאינטרנט .”על פי המסגרת התלת שכבתית של פרסונס (פרק 4 בספר הלימוד), נתחו את ההשפעה הצפויה של האינטרנט:

א.         על ענף .

ב.         על הארגון – חברת כלל ביטוח (ציינו 2 כוחות מרכזיים.)

ג.          על יישום שתי אסטרטגיות עסקיות כלליות שעשויות להתאים לחברת כלל ביטוח.

שאלה 2

א.         שאלה זו מתייחסת לאירוע הגלובלי המלווה את פרק 4 – Procter & Gamble:

.Improving customer value through process re-design

ב.         מה הייתה המטרה האסטרטגית ש P&G ניסתה להשיג באמצעות יישום CRP? איך המערכת אמורה לתמוך בכך?

ג.          נתחו באמצעות מודל שרשרת הערך את השפעת היישום של CRP על P&G על 2 חוליות מרכזיות בחברה (התייחס בניתוח למצב לפני ואחרי היישום.)

ד.         נתחו באמצעות מודל 5 הכוחות של פורטר את השפעת היישום של CRP על P&G על 2 כוחות מרכזיים (התייחס בניתוח למצב לפני ואחרי היישום).

 

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב משפט חוקתי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות