משפט עברי – הקריה האקדמית אונו – סמינריון במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס משפט עברי אשר נלמד ב הקריה האקדמית אונו על ידי ד”ר יאיר אלדן. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

“מאן יחידים?”

  1. משנה, מסכת תענית, פרק א’, משנה ד’.

 

סמינריון בחינוך – חינוך ערכי – המכללה האקדמית- אחוה

יבין, ר’ (2011). התלמוד כמרחב לימוד פתוח. נדלה ב-18 בינואר 2011 מתוך:

http://www.elul.org.il/content.asp?lang=he&pageid=55

כהן, א’ ונתן, ס’ (תשס”ב- 2002). צמצום הפערים ברמת השיפוט המוסרי בין תלמידים טעוני טיפוח לתלמידים מבוססים באמצעות דיונים בדילמות מוסריות, בתוך י’ עירם ונ’  מסלובטי (עורכים), חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים (136-119). תל-אביב: הוצאת רמות.

וולף, ר’ ווולף, י’ (תשס”ב). חינוך למוסריות בגיל הרך בתנאים של מציאות מורכבת: היבטים עיוניים, אמפיריים ויישומיים, בתוך י’ עירם  ונ’  מסלובטי (עורכים), חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים (עמ’ 162-145). תל-אביב: הוצאת רמות.

גור-זאב, א’ (2001). פוסטמודרניזם, ערכים וחינוך ערכי בישראל, בתוך: י’ עירם, ש’ שקולניקוב, י’ כהן וא’ שכטר (עורכים), צמתים- ערכים וחינוך בחברה הישראלית (עמ’ 155-91). ירושלים: משרד החינוך.

סטטמן, ד’, (תשנ”ח- 1998) פגיעה ברגשות דתיים, בתוך מ’ מאוטנר, א’ שגיא ור’ שמיר (עורכים), רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית (עמ’ 188-133)., תל-אביב: הוצאת רמות-אוניברסיטת תל-אביב.

עירם, י’ ונ’ מסלובטי (תשס”ב- 2002). ערכים וחינוך לערכים, מבוא בתוך: י’ עירם ונ’ מסלובטי (עורכים), חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים (26-11). תל-אביב: הוצאת רמות.

ב. אתיקה מקצועית של אנשי ונשות חינוך:

אלוני, נ’ (1997). אתיקה מקצועית למורים ותפקודם כאליטה משרתת, בתוך  א’ פלדי, א’ (עורך), החינוך במבחן הזמן (עמ’ 390-383). תל-אביב: הוצאת רכס.

 

כתיבת סמינריון – יזמות עסקית – המרכז ללימודים אקדמיים

– תוכנית תפעולית: טכנולוגיה, לוגיסטיקה, ייצור ותהליך השירות (לפי המקרה).

– תוכנית ארגונית: מבנה ארגוני, משאבי אנוש וכיו”ב.

– תוכנית פיננסית: אומדן השקעה ומקורות המימון , תחזית המכירות/ ההכנסות, תחזית הוצאות עיקריות (ח”ג, שכר עבודה, הוצאות עקיפות וכיו”ב), תחזית רווח והפסד, תחזית תזרים מזומנים, נקודת איזון, החזר השקעה, הערכת שווי (לפי המקרה).

התוכנית העסקית-

א. סיכום מנהלים:

* מהות החברה המוצעת.

* מהו היתרון הייחודי שקיים שמצדיק הקמת חברה (חידוש טכנולוגי, פטנט וחידוש שווקי).

* תמצית תאור השוק מבחינת הגדרה, גודל, שיעור גידול, מתחרים עיקריים ומוצרים חדשים.

* מהו העיתוי הנכון ליציאה לשוק וכמה זמן ישאר החלון פתוח.

* הגדרת שווקי המטרה העיקריים, והאסטרטגיה השיווקית.

לסיכום, כתיבת עבודות בתשלום ב משפט עברי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות