נטייה מינית וזהות מגדרית – המרכז ללימודים אקדמיים – הכנת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס נטייה מינית וזהות מגדרית אשר נלמד ב המרכז ללימודים אקדמיים ע”י ד”ר עופר מאורר. במסגרת כתיבת עבודות בתשלום אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

מבנה העבודה

 1. מבוא – עוסק באופן בחירת המרואיין ובאיתור הנושא שעלה מתוך הראיון תוך ציון הסיבה (מתוך הראיון) לכך שבו בחרת להתמקד בעבודה. (עד עמוד אחד)
 2. סקירת ספרות – בנושא אשר נבחר, תוך שימוש בלפחות שמונה מאמרים אקדמיים. (עד חמישה עמודים)
 3. ניתוח חומר הראיון לאור סקירת הספרות (עד שלושה עמודים)
 4. מסקנות וסיכום (עד עמוד אחד)
 5. רשימת מקורות
 6. נספח 1 – תמלול הראיון (בפועל אורך הראיון עד 45 דקות)
 7. נספח 2 – אישור חתום של המרואיין על השתתפות בראיון, הקלטתו, תמלולו ולשימוש בו לצרכים אקדמיים.

דגשים והנחיות נוספות

 1. יש לקבל אישורי לשאלות אשר אתם מתכננים לשאול בראיון – רק לאחר קבלת אישור אפשר לקיים את הראיון. את השאלות יש לשלוח בצירוף שמכם המלא, כתובת האימייל שלכם ומספר הטלפון הניייד אל כתובת המייל.
 2. את העבודה יש לכתוב בהתאם לכללי כתיבת עבודה אקדמית וכללי הציטוט האקדמי לפי ה-APA. מצגת בנושא כללים אלה תועלה לאתר הקורס.
 3. יש להחתים את המרואיין על טופס הסכמה אשר יועלה לאתר הקורס ולצרף לעבודה.

 

עבודה סמינריונית במשפטים – משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

הגבלים עסקיים

הנושאים הוצעו על-ידי עו”ד שלומית יניסקי-רביד

רשימת נושאים מוצעים לעבודה סמינריונית:

להלן רשימת נושאים, שעשויים לשמש בסיס להצעת הסטודנט לעבודת סמינריון. כל סטודנט צריך לקבל אישור מראש לנושא הסמינריון. סטודנט רשאי להביא לאישור נושא נוסף שאינו ברשימה או לפתח נושא מבין הנושאים המוצעים. הנושא צריך לבחון סוגיה מדיני התחרות בהיבטים קנייניים.

מבנה מוצע לסימנריון:

 1. מבוא – הצגת הנושא
 2. הצגת ההסדר בישראל – החוק, הפסיקה ומאמרים.
 3. הצגת ההסדר בשתי מדינות לפחות משיטות משפט שונות לדוגמא: ארה”ב והשוק המשותף.
 4. הצגת הביקורת/ הבעיות המשפטיות /פתרונן.
 5. ההצדקות להסדר או לביקורת לאור תיאוריות קנייניות.
 6. מסקנה וסיכום.

הנושאים:

 1. ההצדקות או העדר ההצדקות לאיסור כללי על תחרות בלתי הוגנת.
 2. הבעייתיות בהגדרת “הסדר כובל” בסעיף 2 לחוק ההגבלים העסקיים.
 3. פטורי הסוג – סקירה וביקורת.

(ניתן להגיש עבודה לגבי כל פטור סוג, בין שנתפרסם ובין שעומד להתפרסם).

 1. החלפת מידע בין מתחרים כהסדר כובל.
 2. שיקולים קנייניים של בית הדין להגבלים עסקיים והממונה על ההגבלים העסקיים, בבקשת פטור מהסדר כובל.
 3. הממשק בין דיני ההגבלים העסקיים ודיני הקנין הרוחני.
 4. “מונופול” בתחום ההגבלים העסקיים מול “מונופול”, כשימוש בלעדי בפטנט.
 5. הגבלות קנייניות על פעילות מונופול. המצוי והרצוי.
 6. תחרות בלתי הוגנת של בעל מונופולין. סקירת מצב משפטי וביקורת.
 7. מי יגביל את הממונה?
 8. מפגש האינטרסים הקנייניים בדיון בבקשת מיזוג.
 9. דיני הקנין ככלי להסדרת התחרות במשק.

 

סמינריון – ניהול בנקאי – המכללה האקדמית נתניה

o          בחנו את דוח רווח והפסד של כל מגזר ורישמו:

          את הפעילויות העיקריות שתרמו לסך הכנסות (לדוגמא: פיננסים, משכנתאות וכו’)

          את הפעילויות העיקריות שתרמו לסך הכנסות מריבית

          את הפעילויות העיקריות שתרמו לסך הכנסות שאינן מריבית

          את הפעילויות העיקריות שתרמו לסך ההוצאות

          מהן המגמות ברווח של אותן פעילויות

          סכמו את עיקרי התובנות מהניתוח

o          בחנו את דיווח המדדים לגבי כל מגזר וענו:

          האם קיימות הכנסות ויתרות ממוצעות של אשראי ופקדונות לצורך חישוב המרווח הבנקאי?

          במידה והנתונים קיימים, חשבו את המרווח בהתאם ליתרות לממוצעות. במידה ולא – חשבו את המרווח בדרך אחרת שנלמדה בכיתה.

          לאיזה מגזר המרווח הבנקאי הגבוה ביותר?

          לאיזה מגזר התשואה להון הגבוהה ביותר? מדוע: האם בגלל רווחיות גבוהה או הקצאה נמוכה של הון?

          סכמו את התובנות שעולות מניתוח מכלול המגזרים לגבי רווחיות, נפח יתרות ותשואה להון.

o          לגבי כל מגזר, במידה וניתן הסבר מילולי למגמות העיקריות בעבר ובעתיד, סכמו זאת במספר משפטים.

 

לסיכום, עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות ב נטייה מינית וזהות מגדרית הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות