ניהול בנקאי – המכללה האקדמית נתניה – כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ניהול בנקאי אשר נלמד ב המכללה האקדמית נתניה. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

התחלקו לקבוצות כשבכל קבוצה עד שלושה סטודנטים. כל קבוצה תנתח את הניהול הבנקאי כפי שהוא משתקף בדוחות של בנק. בחלקים מסוימים – תתבקשו להשוות את ביצועי ונתוני הבנק לאלה של בנק נוסף. שני הבנקים של כל קבוצה ייקבעו ע”י המרצה.

ככלל, בכל התשובות, פרטו על סמך אילו פרמטרים קבעתם את התשובה והקפידו לרשום את החישוב המפורט. במידה ובתשובה התייחסתם לשני בנקים – הקפידו לפרט את חישובי שני הבנקים.

מומלץ להכין את העבודה תוך כדי הקורס, במקביל להתקדמות בחומר הנלמד, ולא לחכות לסוף הסמסטר.

הקפידו לבצע את הניתוחים על הדוחות של הבנק בלבד, ולא על הדוחות המאוחדים של הקבוצה.

חלק 1: רקע קצר על הבנק וסביבתו

מתוך פרק סקירת ההנהלה והדירקטוריון של הבנק המנותח:

 1. תארו את הסביבה הכלכלית והעסקית בה פעל הבנק בשנה האחרונה.
 2. תארו בקצרה ובתמציתיות את הרקע הכללי לבנק: כמה שנים קיים, מספר הסניפים והמגמה בכמותם, מספר העובדים והמגמה במספרם וכל מידע אחר חשוב לדעתכם.
 3. איזה נתונים חסרים לדעתכם בסקירה כללית זאת, על מנת שתוכלו להבין את התוכניות הניהוליות ואת הפרמטרים להצלחתן?

 

כתיבת עבודות לסטודנטים – משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

נושאים שהוצעו על-ידי ד”ר גיא הרפז

 1. מטרות המשפט הבינלאומי הפרטי
 2. סמכות על פי תקנה 500 לתקנות סד”א
 3. סמכות ישראלית לגבי השטחים
 4. פורום לא נאות
 5. סעיף שיפוט זר
 6. חסינות מדינת הלאום
 7. חסינות הרשות הפלשתינאית
 8. חסינות דיפלומטית
 9. ברירת דין- חוזים
 10. ברירת דין – נזיקין
 11. הוכחת דין זר
 12. תקנת הציבור וברירת דין
 13. אכיפת פסקי חוץ
 14. הכרה בפסקי חוץ
 15. משפט בינלאומי פרטי ואינטרנט

 

עבודות אקדמיות בתשלום – מבוא לאקונומטריקה

 1. עליכם לאמוד רגרסיות שכר, כאשר המשתנה התלוי הוא LN של השכר לשעה והמשתנים המסבירים הם אלו שנבחרו בסעיף 5, בנוסף למשתנה נישואין כלשהוא.

עליכם לבדוק את ההשערות הבאות )באמצעות רגרסיות שונות(:

א( מה ההשפעה של עצם הנישואין – ההבדל בשכר של פרטים נשואים ללא נשואים.

הערה : טרם הניתוח יש להגביל את אוכלוסיית המדגם לקבוצות של פרטים נשואים ופרטים לא נשואים עם גיל ממוצע קרוב ככל האפשר. כמו כן ,הסבירו מדוע לדעתכם נדרשת הגבלה שכזו על גיל הרווקים.

ב( מה ההשפעה של עצם הנישואין – ההבדל בשכר לפני ואחרי החתונה.

ג( האם מי שהתחתן במהלך המדגם שונה במאפייניו הבלתי נצפים מהפרטים הרווקים שלא נישאו במהלך המדגם. הסבירו איך ניתן לעשות זאת באמצעות משתנה השכר ובחנו את ההשערה.

הנחיה: לטובת סעיף ג ,’צרו אתה המשתנה ever_married שהינו משתנה דמי המקבל את הערך 0 אם הפרט אינו נשוי לאורך כל תקופת המדגם, ו-1 אחרת )באמצעות הפקודות bysort  ו egen כפי שלמדנו בתרגול(

עליכם לבדוק את מובהקות הרגרסיה וכן את מובהקות האומדים להשפעת המשתנים המסבירים ולנפות משתנים מסבירים שאינם מובהקים. הסבירו את תוצאות האמידה.

עליכם להתייחס לנקודות הבאות: מהי  ההשפעה של המשתנים המסבירים על השכר,

והאם ההשפעה שהתקבלה זהה להשפעה אותה צפיתם לקבל בסעיף 5, מהי רמת המובהקות של האומדים, מה הערך של 2R .

האם התוצאות שקיבלתם מעלות חשש שיש סלקציה )אנדוגניות בגורמים בלתי נצפים( ביחס לאנשים אשר התחתנו לאורך המדגם ?

 1. בצעו מבחן שונות שונה) הטרוסקדסטיות( בין אוכלוסיית המתחתנים לאלו שלא התחתנו לאורך המדגם והסבירו את תוצאות המבחן.
 2. האם לדעתכם האומדים )או חלק מהם( שקיבלתם בסעיף 7 מוטים?

אם כן, הסבירו לגבי איזה אומד/אומדים אתם חושבים כי הם מוטים ומה הסיבה לכך שאתם חושדים כי הם מוטים, בין היתר על רקע המאמרים שקראתם.

אם לדעתכם האומדים מוטים ,הציעו משתנה/משתני עזר שיכולים לפתור את בעיית ההטיה.

הסבירו מדוע המשתנים שבחרתם מתאימים לפתרון הבעיה. ניתן לבחור משתני עזר שאינם מופיעים בקובץ הנתונים, במידה וניתן להאמין כי נתונים אלו קיימים בקובץ נתונים אחר.

 

לסיכום, כתיבת עבודות לסטודנטים ב ניהול בנקאי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות