עבודה סמינריונית לדוגמא – גברים בחינוך היסודי

 

נושא מחקר זה הוא גברים בחינוך היסודי: בחירה בהוראה, התייחסות הסביבה  לבחירה במקצוע “נשי” והתפתחות מקצועית. המחקר מתאר את תהליך הבחירה במקצוע ההוראה של גברים המלמדים בבתי הספר היסודיים, עוקב אחר התייחסות הסביבה לבחירתם, ומנסה לברר מה אפשרויות הקידום שלהם. שאלות המחקר הן: מה מניע גברים לבחור בהוראה בחינוך היסודי? מהו יחס הסביבה לבחירה של גבר במקצוע “נשי”? כיצד נתפס האופק להתפתחות מקצועית?

שיטת המחקר היא איכותנית וכלי המחקר הוא ראיון עומק חצי מובנה, עם עשרה מורים גברים המלמדים בבתי ספר יסודיים. מן המממצאים עלה כי כל המרואיינים נתקלו בקשיים בתחילת דרכם שנבעו מההתנגדות לבחירתם, או מיחס הסביבה אליהם, בהמשך, הם השתלבו היטב בעבודה, יצרו קשרים טובים עם התלמידים והוריהם, ורובם חושבים להמשיך להתפתח במקצוע, בעיקר לכיוון ניהול. המסקנה המרכזית שעלתה מן המחקר הייתה שיש מקום לגברים במערך החינוך היסודי, שקיימת חשיבות לעודד גברים שרוצים לבחור במקצוע ההוראה, שכן הם חדורי ערכים ואידיאל כלפי עבודתם, ועושים אותה נאמנה. ההמלצה היישומית של המחקר לפיכך היא, שכדאי למערכת החינוך לברר מהן הסיבות האמיתיות אשר בגללן גברים לא פונים להוראה בגיל בית הספר היסודי, כמו גם למצוא יעדים חדשים, כדי למנף את פוטנציאל העבודה שלהם לטובת יעדי החינוך בארץ: אין מספיק מסלולי קידום לגברים אלו, ובטווח ארוך אפשר הם עלולים להפוך לפוטנציאל מבוזבז.

עבודה סמינריונית לדוגמא – רשימת המקורות

אבישר, א. ודביר, נ. (2011). גברים ונשים בלימודי הוראה ומחשבים: מניעים ותפיסות מגדריות ומשפחתיות, דפים, 51, 140-169.

דושניק, ל וצבר בן יהושוע, נ (2001). אתיקה של המחקר האיכותני. בתוך: נ. צבר בן יהושוע (עורכת). מסורות וזרמים במחקר האיכותני. אור יהודה: הוצאת דביר.

דנציגר, נ’ ועדן, י’ (2007). שאיפות תעסוקה והעדפות סגנון קריירה של סטודנטים וסטודנטיות לחשבונאות: הבדלי מגדר ושנת לימודים. מגמות, מה (1) 145-169.

הלל לביאן, ר. (2009). “אני ואתה נשנה את העולם”: מניעי פרחי הוראה לבחירתם בחינוך המיוחד, סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב, 24, 49-66.

הרועה, ד. (1999). הבדלים בין המינים בעמדות כלפי נשים וגברים במקצועות לא מסורתיים: התייחסות על פי תאוריו,ית הדומיננטיות החברתית. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.

יזרעאלי, דפנה (1999). המיגדור בעולם העבודה בתוך יזרעאלי ואחרות מין מגדר פוליטיקה, תל אביב: קו אדום, הקבוץ המאוחד, 215-167.

שחר, ר. (2003) אפיוני גברים שבחרו במקצועות נשיים – הסיבות לבחירה והשפעתן על שביעות רצונם. החינוך וסביבו 24, 231-257.

שפירא, ת’ (2006). העצמה וחסימה במרחב החינוכי ובמרחב הציבורי: נשים במערכת החינוך הערבית בישראל. חיבור לשם קבלת תואר “דוקטור לפילוסופיה”. החוג לחינוך, אוניברסיטת חיפה.

שקדי, א. (2003) מילים המנסות לגעת, מחקר איכותני – תיאוריה ויישום תל אביב: הוצאת רמות.

שקדי, א. (2011) המילים מאחורי המשמעות תל אביב: הוצאת רמות. פרקים 1-2.

תובל-משיח, ר’ וספקטור-מרזל ג’ (2010) מחקר נרטיבי: תיאוריה, יצירה ופרשנות ירושלים: האוניברסיטה העברית.

Cross, S. & Bagilhole, B. (2002) Girls jobs for the boys? Men, masculinity and non-traditional occupation. Gender, work and organization, 9, 204-226.

DiCicco-Bloom, B & Crabtree, B.F. (2006) The qualitative research interview, Medical education, Vol. 40 (4) 314-321.

Holland, J, L, (1985) Making vocational choices, Engiewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Khoh, L.S., Ling, L.E. Ch’ng, A & Chuan, G.K. (2005). Student teachers’ reasons for choosing teaching as a career, National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore.

Roe, A. (1957). Early determinants of vocational choice, Journal of Counseling Psychology, 4, 212-217.

Roness, D. (2011). Still motivated? The motivation for teaching during the second year in the profession, Teaching and Teacher Education, 27, 628-638.

Sargent, P. (2004). Real men or real teachers? Contradictions in the lives of men elementary teachers. Men and Masculinities, 2, 410-433.

Simpson, R. (2005). Men in non-traditional occupation: career entry, career orientation and experience of role strain. Gander, Work and Organization, 12, 363-380.

Super, D.E. (1980). A life-span, life-space approach to career development. Journal of Vocational Behavior Vol. 16(3) pp. 282-298.

 

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות