עבודה סמינריונית לדוגמא – משפטים הזכות לשימוע

בעבודה זו אעסוק במתן זכות שימוש לעובד וכן באופייה החוקתי של זכות זו. כמו כן, אעסוק בהשלכות הספציפיות של אי-מימוש זכות זו על-ידי המעביד ואבדוק האם ניתן לפסוק פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות עבור עובד אשר פוטר שלא כדין ובהיעדר קיום חובת שימוע.

בד בבד עם פיטוריו של עובד, מתממש גם הכוח הניהולי של מעבידו. סיום יחסי עבודה לעולם איננו דבר נעים ואין תמה כי נלווית אליו אטמוספרה עכורה ואווירה נפיצה ורגישה.

במסגרת עבודתי זו העוסקת במהותה והיקפה של זכות השימוע תישאל השאלה: האם גם בתקופה שבה זכויות חוקתיות של עובד מתנגשות עם זכויות חוקתיות של מעבידו ניתן להגיע ל”איזון חוקתי” בין מעשה הפיטורים הכוחני לבין הזכות החוקתית לסיום העבודה בכבוד? חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו הצמיח זכויות מתנגשות של קניין למעביד וכבוד לעובד. בעבודה זו אבדוק את האפשרות של יצירת האיזון הראוי בין שתי הזכויות הללו תוך ניסיון להבין האם זכות השימוע של העובד קנויה לו מכוח אותן זכויות יסוד.

הדעת נותנת כי ניתן לנהל את הליך הפיטורים בצורה שתצמצם את ההתנגשות הדרמתית בין קניינו של המעביד לבין כבודו של העובד. ניתן אפוא לאתר “נוסחה לניהול פיטורים הוגנים”, אשר שימוש מושכל בה יציב את המנהל ב”נקודת איזון חיובית”. נקודת איזון חיובית פירושה סיום מכובד והגון של יחסי העבודה כאשר מימושה של זכות השימוש מהווה חלק אינטגראלי ומה גם הכרחי מסיום הוגן של יחסי עבודה.

עבודה סמינריונית לדוגמא – רשימת המקורות

  • בן-ישראל, ר’ (1995). בטחון סוציאלי בשנת 2000. שנתון משפט העבודה. 15. ע’ 23.
  • דוידוב, ג’ (2010). עובדי קבלן בבתי הספר. בתוך: הפרטה ומסחור בחינוך הציבורי בישראל. רעננה. רמות. ע’ 152.
  • לובצקי, י’ ופרנקל, א’ (2005). בנפתולי הזכות הניהולית לפטר בעידן “המהפכה החוקתית”. משפט ועסקים, ג. ע’ 161.
  • רבין-מרגליות, ש’ (2005). הסברים התנהגותיים למשפט העבודה ויחסי עבודה. משפט ועסקים, ג’. ע’ 123.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות