פיתוח כישורים חברתיים – האוניברסיטה העברית בירושלים – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס פיתוח כישורים חברתיים אשר נלמד ב האוניברסיטה העברית בירושלים ע”י דר’ ענת כורם. במסגרת כתיבת עבודות בתשלום אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

יש לבחור באחד משני המקרים המתוארים בהמשך.

חלק א’: ניתוח המקרה. התייחסו להיבטים הבאים:

איסוף נתונים (כחצי עמוד): האם ישנם נתונים נוספים אשר, לדעתכם, חשוב לאסוף על אודות המקרה כדי לתכנן התערבות מסייעת? (ציינו אותם גם אם קיים קושי להשיגם). אם כן, נמקו מדוע הם חשובים.

ניתוח המקרה:

 • התייחסו לידע על אודות ההתפתחות החברתית של ילדים בחתכי גיל שונים- א. כיצד ידע זה מסייע לכם להבין את ההתנהגות החברתית של הילד?

ב. כיצד ידע זה מסייע לכם להבין את ההתנהגות החברתית של הילדים האחרים כלפיו?

 • התייחסו לנושא החברות (friendship).
 • התייחסו למודל לעיבוד מידע חברתי.
 • התייחסו להיבטים נוספים המסייעים לכם בהבנת המקרה.

חלק ב’: בהתאם לניתוח שערכתם, הציעו דרכים באמצעותן יכול איש החינוך לסייע לתלמיד להשתלב מבחינה חברתית. את ההצעות חלקו לשני סעיפים:

 1. המטרות של התכנית המסייעת.
 2. הצעות לפעולות אשר תשרתנה את המטרות הללו.

הדגש הוא על תגובות המורה ועל פעילויות המתקיימות בהקשר הבית-ספרי ובמישורים שונים: פרטני, קבוצתי וכיתתי.

הציעו לפחות פעילות אחת בכל מישור. בכל פעילות, יש להסביר את הרציונל המסייע.

רשימת המקורות:

הסתמכו על ארבעה פריטי קריאה לפחות הרלבנטיים למקרה אותו אתם מנתחים. שלבו אותם בחלקי העבודה השונים. כל המקורות המופיעים בגוף העבודה יופיעו ברשימת המקורות, ולהיפך.

 

עבודות אקדמיות – משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

עבודה אקדמית האוניברסיטה העבריתמשפט בינלאומי פרטי

נושאים שהוצעו על-ידי עו”ד עופר טור-סיני

רשימת נושאים מוצעים לעבודה סמינריונית:

 1. דוקטרינת הרנבואה
 2. השפעת האינטרנט על כללי הסמכות הבינלאומית
 3. השפעת האינטרנט על כללי ברירת הדין
 4. הסייג להחלת הדין הזר המתייחס לענייני פרוצדורה
 5. דרישת הסמכות הבינלאומית העקיפה בהקשר לאכיפת פסקי חוץ – מבט ביקורתי (לרבות השוואה לכללי הסמכות הבינלאומית הישירה)
 6. תקנת הציבור במשפט הבינלאומי הפרטי
 7. אמנת האג להחזרת ילדים חטופים – יישומה בפסיקה
 8. ברירת הדין בתחום יחסי הממון – מבט ביקורתי על הדין הקיים והצעות לשינויו

חומר עזר בסיסי (כנקודת פתיחה בלבד)

מקורות משפטיים רבים בתחום (לרבות חקיקה ישראלית וזרה, פסיקה ישראלית וזרה, ומאמרים) מצויים בסילבוס של הקורס במשפט בינלאומי פרטי.

בנוסף לכך, ניתן לעיין במקורות הבאים:

 1. Sir P. North, J.J. Fawcett, Chesire and North’s Private International Law (13th ed., Butterworths 1999)
 2. D. McClean, Morris: The Conflict of Laws (5th ed., Sweet & Maxwell, 2000)
 3. J. G. Collier, Conflict of Laws (3rd ed., Cambridge)
 4. M. Shava, Selected Topics in Family and Private International Law (2000, The Israel Bar – Publishing House)
 5. א’ לבונטין, ברירת הדין – הצעת חוק (משרד המשפטים ומכון סאקר, התשנ”ח-1998)

 

עבודות סמינריוניות – מבוא לאקונומטריקה

העבודה האמפירית

 1. עברו על הנתונים טרם העבודה ובדקו האם יש צורך להשמיט או לקודד מחדש ערכים מסוימים.
 2. באיזה משתנה מסביר תשתמשו לאמידת השכר: שכר החודשי או שכר לשעה ?

מה ההבדל בין השניים?

הציגו גרף המציג את הקשר בין הגיל לשכר הממוצע בקבוצות הגיל השונות )רק בעבור משתנה השכר שבחרתם(. )ניתן להכין את הגרף באקסל(

 1. עליכם לבחור לפחות ארבעה משתנים מסבירים לשכר שהפרט מקבל, מלבד השפעת הנישואין )זכרו כי תמיד ניתן ליצור משתנים חדשים כרצונכם בעזרת המשתנים הקיימים( . הסבירו מדוע בחרתם במשתנים אלו? מה הקשר שתצפו לקבל בין כל אחד מהמשתנים שבחרתם לבין השכר )קשר חיובי או שלילי, קשר לינארי, לוגריתמי, פולינום

– כלומר בשלב זה אתם צריכים לבחור את הצורה הפונקציונלית המתאימה לכל משתנה ברגרסיה(. כמו כן הציגו תיאור סטטיסטי )ממוצע, חציון וכו'( ותאור ההתפלגות של משתנים אלו. תנו הסבר קצר למסקנות חשובות העולות מהטבלאות.

התייחסו לשאלה האם יש מתאם חזק )מולטיקולינאריות( בין המשתנים המסבירים ובעיקר עם המשתנה סטטוס הנישואין.

 1. פרטו את ההנחות הסטטיסטיות הדרושות לאמידת המודל המקשר בין סטטוס הנישואין לשכר. לגבי כל הנחה הסבירו האם הגיוני שהיא מתקיימת במודל או לא .

נמקו.

 

לסיכום, עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות ב פיתוח כישורים חברתיים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות