עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

בא לך לקבל 50 ש"ח מתנה לקניית עבודה?

השערה – עמדות הנשים כלפי תפקידי המינים תהיינה ליברליות יותר מעמדות הבעלים.    

משתנים ותפקידיהם – מב"ת: מגדר, משתנה שמי, דיכוטומי: זכר/ נקבה. תלוי: עמדות כלפי תפקידי המינים: משתנה רציף לפי שאלון עמדות כלפי תפקידי המינים. (ציון נמוך גישה מסורתית יותר, ציון גבוהה עמדה ליברלית יותר).   

השערה מתאמית/ סיבתית – מתאמית    

נושאת כיוון? – כן    

המבחן הסטטיסטי. ומדוע נבחר – מבחן t  למדגמים תלויים. משום שמדובר בבדיקת השערות על ממוצע כאשר השונות אינה ידועה, כמו כן מדובר בשתי קבוצות אשר תלויות זו בזו (זכר ונקבה נשואים), שאנו רוצים לבדוק לגביהן אם ההבדלים בממוצעים הם מובהקים או אקראיים.   

ממצאים תיאוריים – נמצא הבדל חלש, אך מובהק סטטיסטית, בין בני הזוג בעצמת העמדות שלהם כלפי תפקידי המינים.    

תוצאה סטטיסטית – t(123)=2.23, p<.05, Cohen's d<.203.   

משמעות – הסטטיסטי: 2.23 ד. חופש: 123 מובהקות: גבוהה מ 95%. ממוצע הגברים הוא 2.98  לעומת ממוצע הנשים הוא 3.10 וס"ת הן: 0.67 ו-0.5, בהתאמה. כלומר יש הבדל מובהק קטן. כלומר ההשערה אוששה. 

השערה – ככל שמשתתפי המחקר יהיו מבוגרים יותר, כך עמדותיהם כלפי תפקידי המינים תהיינה ליברליות פחות    

משתנים ותפקידיהם – מב”ת: גיל, משתנה רציף. תלוי: עמדות כלפי תפקידי המינים: משתנה רציף לפי שאלון עמדות כלפי תפקידי המינים. (ציון נמוך גישה מסורתית יותר, ציון גבוהה עמדה ליברלית יותר).   

השערה מתאמית/ סיבתית – מתאמית    

נושאת כיוון? – כן    

המבחן הסטטיסטי. ומדוע נבחר – מבחן פירסון. משום שנבחן קשר בין שני משתנים בסולם רווח לפחות.    

ממצאים תיאוריים – אין קשר בין הגיל לעמדות כלפי תפקידי המינים, לא של נשים ולא של גברים.    

תוצאה סטטיסטית – גברים: r=.06, p>.05 נשים:  r=.05, p>.05 

משמעות – הסטטיסטי מקדם המתאם של פירסון הוא 0.06 ו-0.05 אצל גברים ונשים, בהתאמה. רמת הביטחון מתחת 95%. הממשמעות הינה שאין קשר בין גיל לעמדות כלפי תפקידי המינים לא בקרב גברים ולא בקרב נשותיהם. ההשערה הופרכה    

השערה – ככל שהשכלת משתתפי המחקר תהיה גבוהה יותר, כך עמדותיהם כלפי תפקידי המינים תהיינה ליברליות יותר.    

משתנים ותפקידיהם – מב"ת: רמת ההשכלה, משתנה סדר בעל 4 דרגות (פחות מ-12 שנה, 12 ש', יותר מ-12 ש' ואקדמי. תלוי: עמדות כלפי תפקידי המינים: משתנה רציף לפי שאלון עמדות כלפי תפקידי המינים. (ציון נמוך גישה מסורתית יותר, ציון גבוהה עמדה ליברלית יותר).   

השערה מתאמית/ סיבתית – מתאמית    

נושאת כיוון? – כן.    

המבחן הסטטיסטי. ומדוע נבחר – מבחן פירסון. משום שנבחן קשר בין שני משתנים בסולם רווח לפחות.    

ממצאים תיאוריים – ככל שאישה משכילה יותר כך עמדותיה יותר ליברליות. לא נמצא קשר בין רמת ההשכלה לבין עמדות הבעל.    

תוצאה סטטיסטית – גברים:  r=.10, p>.05 נשים:  r=.28, p<.001 

משמעות – הסטטיסטי: מקדם המתאם של פירסון הוא 0.10 ו-0.28 אצל גברים ונשים, בהתאמה. מובהקות: בקרב גברים רמת הביטחון נמוכה מ- 95%. בקרב נשים רמת הביטחון גבוהה מ- 99.9%.   משמעות אין הבדל בקרב גברים. יש הבדל מובהק בקרב נשים. ההשערה הופרכה באשר לגברים ואוששה באשר לנשים.

בא לך לקבל 50 ש"ח מתנה לקניית עבודה?

השערה – בקרב נשים, ככל שהכנסתן תהיה גבוהה יותר, כך עמדותיהן בנוגע לתפקידי המינים תהיינה ליברליות יותר.     

משתנים ותפקידיהם – מב"ת: רמת הכנסה, משתנה סדר בעל 5 דרגות (הרבה מתחת לממוצע, מתחת לממוצע, ממוצע, יותר מהממוצע).  תלוי: עמדות כלפי תפקידי המינים: משתנה רציף לפי שאלון עמדות כלפי תפקידי המינים. (ציון נמוך גישה מסורתית יותר, ציון גבוהה עמדה ליברלית יותר).  

השערה מתאמית/ סיבתית – מתאמית    

נושאת כיוון? – כן    

המבחן הסטטיסטי. ומדוע נבחר – מבחן פירסון, משום שנבחן קשר בין שני משתנים בסולם רווח לפחות    

ממצאים תיאוריים – ככל שהאישה משתכרת יותר כך עמדותיה ליברליות יותר.    

תוצאה סטטיסטית – r=.21, p<.01     

משמעות – הסטטיסטי: מקדם המתאם של פירסון 0.21.  מובהקות: רמת הביטחון גבוה מ-99%. משמעות ככל שהאישה מרוויחה יותר, כך היא יותר ליברלית בעמדותיה באופן מובהק. ההשערה אוששה.  

השערה – בקרב נשים, ככל שהיקף המשרה יהיה גדול יותר, כך עמדותיהן כלפי תפקידי המינים תהיינה ליברליות יותר.     

משתנים ותפקידיהם – מב"ת: היקף המשרה, משתנה סדר בעל3  דרגות (מלאה/ חלקי/ לפי שעות).  תלוי: עמדות כלפי תפקידי המינים: משתנה רציף לפי שאלון עמדות כלפי תפקידי המינים. (ציון נמוך גישה מסורתית יותר, ציון גבוהה עמדה ליברלית יותר).   

השערה מתאמית/ סיבתית – מתאמית    

נושאת כיוון? – כן    

המבחן הסטטיסטי. ומדוע נבחר – מבחן פירסון, משום שנבחן קשר בין שני משתנים בסולם רווח לפחות    

ממצאים תיאוריים – ככל שהיקף משרתה של האישה גדול יותר כך עמדותיה ליברליות יותר.    

תוצאה סטטיסטית – r=.19, p<.05    

משמעות – הסטטיסטי: מקדם המתאם של פירסון 0.19.  מובהקות: רמת הביטחון גבוה מ-95%. משמעות ככל שהאישה עובדת במשרה מלאה יותר, כך היא יותר ליברלית בעמדותיה באופן מובהק. ההשערה אוששה. 

בא לך לקבל 50 ש"ח מתנה לקניית עבודה?

השערה – ככל שמספר הילדים של משתתפי המחקר יהיה גדול יותר, כך עמדותיהם כלפי תפקידי המינים תהיינה ליברליות פחות.     

משתנים ותפקידיהם – מב"ת: מספר הילדים, משתנה רציף.  תלוי: עמדות כלפי תפקידי המינים: משתנה רציף לפי שאלון עמדות כלפי תפקידי המינים. (ציון נמוך גישה מסורתית יותר, ציון גבוהה עמדה ליברלית יותר).  

השערה מתאמית/ סיבתית – מתאמית    

נושאת כיוון? – כן    

המבחן הסטטיסטי. ומדוע נבחר – מבחן פירסון, משום שנבחן קשר בין שני משתנים בסולם רווח לפחות.    

ממצאים תיאוריים – ככל שמספר הילדים גדול יותר, כך עמדות הבעלים והנשים שמרניות יותר.     

תוצאה סטטיסטית – גברים:  r=-.16, p<.05 נשים: r=-.16, p<.05 

משמעות – הסטטיסטי: מקדם המתאם של פירסון -0.16.  מובהקות: רמת הביטחון גבוה מ-95%. משמעות: ככל שמספר הילדים גדול יותר, כך עמדות הנשים והגברים שמרניות יותר, באופן מובהק. ההשערה אוששה. 

השערה – ככל שרמת הדתיות של משתתפי המחקר תהיה גבוהה יותר, כך עמדותיהם כלפי תפקידי המינים תהיינה ליברליות פחות.     

משתנים ותפקידיהם – מב"ת: רמת הדתיות משתנה סדר בעל 5 דרגות (חרדי, דתי, מסורתי, חילוני).  תלוי: עמדות כלפי תפקידי המינים: משתנה רציף לפי שאלון עמדות כלפי תפקידי המינים. (ציון נמוך גישה מסורתית יותר, ציון גבוהה עמדה ליברלית יותר).  

השערה מתאמית/ סיבתית – מתאמית    

נושאת כיוון? – כן    

המבחן הסטטיסטי. ומדוע נבחר – מבחן פירסון, משום שנבחן קשר בין שני משתנים בסולם רווח לפחות    

ממצאים תיאוריים – בקרב הנשים: ככל שרמת הדתיות גבוהה יותר, כך עמדותיה ליברליות פחות.  לא נמצא קשר בין רמת הדתיות של הבעל לעמדותיו.   

תוצאה סטטיסטית – נשים: r=-.29, p<.001 גברים: r=-.09, p>.05 

משמעות – הסטטיסטי: מקדם המתאם של פירסון נמצא  -0.29 ו- -0.09.  מובהקות: רמת הביטחון בקרב נשים גבוה מ-99.9%. בקרב גברים רמת הביטחון נמוכה מ-95%. משמעות: ככל שהאישה דתיה יותר כך עמדותיה תהינה שמרניות יותר, באופן מובהק. עם זאת לא נמצא קשר בין רמת הדתיות לבין עמדותיהם של גברים. ההשערה אוששה חלקית. היא אוששה עבור נשים והופרכה עבור גברים.

השערה – משתתפים ממוצא מזרחי יחזיקו בעמדות ליברליות פחות כלפי תפקידי המינים ממשתתפים ממוצא מערבי.    

משתנים ותפקידיהם – מב"ת: מוצא משתנה שמי דיכוטומי (מערבי/ מזרחי).  תלוי: עמדות כלפי תפקידי המינים: משתנה רציף לפי שאלון עמדות כלפי תפקידי המינים. (ציון נמוך גישה מסורתית יותר, ציון גבוהה עמדה ליברלית יותר).  

השערה מתאמית/ סיבתית – מתאמית    

נושאת כיוון? – כן.     

המבחן הסטטיסטי. ומדוע נבחר – ניתוח שונות חד כיווני במערך 2X2, (מזרחי/מערביX גברים/נשים). מכייון שבהשערה מבקשים לבחון האם קיימים הבדלים בין קבוצות (מזרחי/ מערבי) ובפרט האם הבדלים שנמצאו בין קבוצות במדגם אכן משקפות הבדלים "אמיתיים" בין הקבוצות המתאימות באוכלוסיית הגברים והנשים.    

ממצאים תיאוריים – לא נמצאה אינטראקציה מובהקת של המוצא עם מינו של בן הזוג. כלומר ההבדלי העמדות בין בעלים לנשותיהם אינם תלויים במוצא. אך, נמצאו הבדלים מובהקים הן לפי מוצא הבעל והן לפי מוצא האישה. נמצא שמשתתפים ממוצא מזרחי מביעים עמדות פחות ליברליות כלפי תפקידי המינים ממשתתפים ממוצע מערבי הן בקרב בעלים והן בקרב נשים.     

תוצאה סטטיסטית – מוצא הבעל F(1,122)=5.68, p<.05, η2=.05 נשים F(1,122)=15.00, p=.001., η2=.11 

משמעות – סטטיסטי F נמצא 5.68 ו- 15.00 בקרב גברים ונשים, בהתאמה. דרגות החופש: 1,122. רמת המובהקות: רמת הביטחון בקרב בעלים מעל 95% ובקרב נשים מעל 99.9%. משמעות: נשים וגברים מערביים יותר ליברליים בעמדותיהם מנשים וגברים מזרחיים באופן מובהק. ההשערה אוששה. נמצא משמע, אפקט עיקרי למוצא.  

בא לך לקבל 50 ש"ח מתנה לקניית עבודה?

השערה – משתתפים מערים מרכזיות יחזיקו בעמדות ליברליות יותר כלפי תפקידי המינים ממשתתפים מיישובים פריפריאליים.    

משתנים ותפקידיהם – מב"ת: מקום מגורים משתנה שמי דיכוטומי (עיר מרכזית/ יישוב פריפריאלי).  תלוי: עמדות כלפי תפקידי המינים: משתנה רציף לפי שאלון עמדות כלפי תפקידי המינים. (ציון נמוך גישה מסורתית יותר, ציון גבוהה עמדה ליברלית יותר).  

השערה מתאמית/ סיבתית – מתאמית    

נושאת כיוון? – כן    

המבחן הסטטיסטי. ומדוע נבחר – ניתוח שונות חד כיווני במערך 2X2, (עיר מרכזית/ יישוב פריפריאלי X גברים/נשים). מכייון שבהשערה מבקשים לבחון האם קיימים הבדלים בין קבוצות (תושבי עיר מרכזית/ יישוב פריפריאלי) ובפרט האם הבדלים שנמצאו בין קבוצות במדגם אכן משקפות הבדלים "אמיתיים" בין הקבוצות המתאימות באוכלוסיית הגברים והנשים.    

ממצאים תיאוריים – לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית לפי מקום המגורים    

תוצאה סטטיסטית – אין פרוט תוצאה סטטיסטית    

משמעות – הסטטיסטי F לא מדווח גודלו. דרגות החופש: 1,122. המובהקות: רמת ביטחון נמוכה מ-95%. משמעות: ההשערה הופרכה. 

השערה – ככל שההערכה העצמית של משתתפי המחקר תהיה גבוהה יותר, כך עמדותיהם כלפי תפקידי המינים תהיינה ליברליות יותר.     

משתנים ותפקידיהם – מב"ת: הערכה עצמית, משתנה רציף, כך שככל שהציון גבוה יותר הערכה עצמית גבוהה יותר.   תלוי: עמדות כלפי תפקידי המינים: משתנה רציף לפי שאלון עמדות כלפי תפקידי המינים. (ציון נמוך גישה מסורתית יותר, ציון גבוהה עמדה ליברלית יותר).  

השערה מתאמית/ סיבתית – מתאמית    

נושאת כיוון? – כן.    

המבחן הסטטיסטי. ומדוע נבחר – מבחן פירסון, משום שנבחן קשר בין שני משתנים בסולם רווח לפחות.    

ממצאים תיאוריים – הערכה עצמית קשורה לעמדות כלפי תפקידי המינים. ככל שההערכה העצמית גבוהה יותר, כך העמדות ליברליות יותר בקרב הבעלים והנשים.     

תוצאה סטטיסטית – בעלים: r=.29, p<.001 נשים:  r=.36, p<.001 

משמעות – הסטטיסטי: מקדם המתאם של פירסון  נמצא 0.29 ו- 0.36 לגברים ונשים, בהתאמה. מובהקות: רמת הביטחון גבוה מ-99.9%. משמעות: נמצא קשר בינוני ישר ומובהק בין הערכה עצמית לבין עמדות כלפי תפקידי המינים. ההשערה אוששה 

בא לך לקבל 50 ש"ח מתנה לקניית עבודה?

השערה – ככל שהסובלנות לעמימות של משתתפי המחקר תהיה גבוהה יותר, כך עמדותיהם כלפי תפקידי המינים תהיינה ליברליות יותר.    

משתנים ותפקידיהם – מב"ת: רמת הסובלנות לעמימות, משתנה רציף, כך שככל שהציון גבוה יותר הסובלנות לעמימות גבוהה יותר.   תלוי: עמדות כלפי תפקידי המינים: משתנה רציף לפי שאלון עמדות כלפי תפקידי המינים. (ציון נמוך גישה מסורתית יותר, ציון גבוהה עמדה ליברלית יותר).  

השערה מתאמית/ סיבתית – מתאמית    

נושאת כיוון? – כן    

המבחן הסטטיסטי. ומדוע נבחר – מבחן פירסון, משום שנבחן קשר בין שני משתנים בסולם רווח לפחות.    

ממצאים תיאוריים – הסובלנות לעמימות קשורה לעמדות כלפי תפקידי המינים. ככל שהסובלנות לעמימות גבוהה יותר, כך העמדות ליברליות יותר בקרב הבעלים והנשים.     

תוצאה סטטיסטית – בעלים: r=.34, p<.001 נשים:  r=.28, p<.001 

משמעות – הסטטיסטי: מקדם המתאם של פירסון  נמצא 0.34 ו- 0.28 לגברים ונשים, בהתאמה. מובהקות: רמת הביטחון גבוה מ-99.9%. משמעות: נמצא קשר בינוני ישר ומובהק בין סובלנות לעמימות לבין עמדות כלפי תפקידי המינים. ההשערה אוששה 

שאלת חקר והשערות מחקר

השערה – ככל שהשכלת בן/בת הזוג תהיה גבוהה יותר, כך עמדותיהם של משתתפי המחקר כלפי תפקידי המינים תהיינה ליברליות יותר.     

משתנים ותפקידיהם – מב"ת: רמת ההשכלה של בן/בת, משתנה סדר בעל 4 דרגות (פחות מ-12 שנה, 12 ש', יותר מ-12 ש' ואקדמי. תלוי: עמדות כלפי תפקידי המינים: משתנה רציף לפי שאלון עמדות כלפי תפקידי המינים. (ציון נמוך גישה מסורתית יותר, ציון גבוהה עמדה ליברלית יותר).   

השערה מתאמית/ סיבתית – מתאמית    

נושאת כיוון? – כן    

המבחן הסטטיסטי. ומדוע נבחר – מבחן פירסון, משום שנבחן קשר בין שני משתנים בסולם רווח לפחות.    

ממצאים תיאוריים – לא נמצא קשר בין השכלת בן/ בת הזוג לעמדות כלפי תפקידי המינים, לא אצל הבעלים ולא אצל הנשים.    

תוצאה סטטיסטית – בעלים: r=-.11, p>.05 נשים:  r=-.09, p>.05 

משמעות – הסטטיסטי: מקדם המתאם של פירסון  נמצא -0.11 ו- -0.09 לגברים ונשים, בהתאמה. מובהקות: רמת הביטחון נמוכה מ-95%. משמעות: לא נמצא קשר בין רמת השכלת בן/בת הזוג לבין עמדות כלפי תפקידי המינים. ההשערה הופרכה.

בא לך לקבל 50 ש"ח מתנה לקניית עבודה?

השערה – ככל שהיקף המשרה של משתתפות המחקר יהיה גדול יותר, כך עמדות בעליהן תהיינה ליברליות יותר.     

משתנים ותפקידיהם – מב"ת: היקף המשרה של הנשים, משתנה סדר בעל 3  דרגות (מלאה/ חלקי/ לפי שעות).  תלוי: עמדות בעלים כלפי תפקידי המינים: משתנה רציף לפי שאלון עמדות כלפי תפקידי המינים. (ציון נמוך גישה מסורתית יותר, ציון גבוהה עמדה ליברלית יותר).  

השערה מתאמית/ סיבתית – מתאמית    

נושאת כיוון? – כן.    

המבחן הסטטיסטי. ומדוע נבחר – מבחן פירסון, משום שנבחן קשר בין שני משתנים בסולם רווח לפחות.    

ממצאים תיאוריים – לא נמצא קשר בין היקף משרת האישה לבין עמדות הבעל.    

תוצאה סטטיסטית – r=.06, p>.05    

משמעות – הסטטיסטי: מקדם המתאם של פירסון  נמצא 0.6. מובהקות: רמת הביטחון נמוכה מ-95%. משמעות: לא נמצא קשר בין היקף משרתה של בת הזוג לבין עמדות הבעל כלפי תפקידי המינים. ההשערה הופרכה. 

השערה – ככל שעמדת בן/ בת הזוג תהיינה ליבריות יותר, כך עמדות משתתפי המחקר כלפי תפקידי המינים תהיינה ליברליות יותר.     

משתנים ותפקידיהם – מב"ת: עמדות בן/בת זוג כלפי תפקידי המינים: משתנה רציף לפי שאלון עמדות כלפי תפקידי המינים. (ציון נמוך גישה מסורתית יותר, ציון גבוהה עמדה ליברלית יותר).    

השערה מתאמית/ סיבתית – מתאמית    

נושאת כיוון? – כן.    

המבחן הסטטיסטי. ומדוע נבחר – מבחן פירסון, משום שנבחן קשר בין שני משתנים בסולם רווח לפחות.    

ממצאים תיאוריים – נמצאו קשרים חזקים ומובהקים סטטיסטית בין עמדות בני הזוג כלפי תפקידי המינים.     

תוצאה סטטיסטית – r=.47, p<.001    

משמעות – הסטטיסטי: מקדם המתאם של פירסון  נמצא 0.47. 

להצעת מחיר עוד היום

למה לבחור בנו?

שירות אישי

אנחנו מתחייבים להמשיך ולשמור על קשר גם לאחר מסירת העבודה.

שירות אישי

כל בעיה שתתגלה, כל פגם שימצא – אנחנו כאן בשביל לפתור ולעזור, כי ההצלחה שלכם היא ההצלחה שלנו!

מקצועיות

התחייבות לכותבים מקצועיים, איכותיים ואמינים בעלי תארים אקדמיים.

מקצועיות

אנו מקפידים על איכות הכותבים שלנו באמצעות תהליך גיוס קפדני.

איכות ומקוריות

התחייבות מלאה למקוריות ולעבודה איכותית בהתאם לדרישות הסטודנט.

איכות ומקוריות

כל עבודה שנמסרת ללקוח עוברת בקרה אקדמית ובדיקת מקוריות לפני שנמסרת ללקוח.

מה הלקוחות שלנו חושבים עלינו?

תודה רבה לגל על העבודה באקונומטריקה. עד הרגע האחרון לא האמנתי שזה עד כדי כך פשוט. שמחתי לראות שטעיתי. תודה גדולה גם למיכל על הסבלנות הרבה והמקצועיות. ישר כח!
מאור, האוניברסיטה הפתוחה
רציתי לעדכן שקיבלתי 89 בסמינריון במימון. תמסרו תודה גדולה לאורטל על ההשקעה והזמן. נתראה בסמינריון הבא.
מיכל, המרכז הבינתחומי הרצליה
למיכל, רציתי להודות לך ולדורון על הסמינריון המושקע והיחס האישי. אני לא יודעת מה הייתי עושה בלעדיכם. קיבלתי 92 בסמינריון במוסר ועסקים עם המנחה הכי קשה פתוחה!
אלכס, הקריה האקדמית אונו

שתפו ברשתות החברתיות