תורת המשפט – הקריה האקדמית קרית אונו – סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס תורת המשפט אשר נלמד ב הקריה האקדמית קרית אונו ע”י ד”ר עומר שפירא. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

 1. קראו את עמודים 865-854, 891-844 בספר עומר שפירא תורת המשפט – פרקי מבוא )7002( ]נמצא בספריה[ והגדירו בקצרה מהו פמיניזם ליבראלי ופמיניזם רדיקאלי.
 2. קראו את עמ’ 128-159 במאמרה של אילת שחר “מיניותו של החוק: השיח המשפטי בנושא האונס” עיוני משפט יח 159 )תשנ”ד( ]נמצא באתר הקורס[ והשיבו על השאלות הבאות:

א.         שחר מדגימה את אחד הקשיים של הפמיניזם הליבראלי באמצעות דוגמא לפיה בעבר יחס שונה לנשים בהיריון )למשל בקבלה לעבודה( בהשוואה לגברים לא היווה אפליה על רקע מין. הסבירו את הקושי אליו היא מתייחסת וכיצד ייתכן שיחס שונה לאישה בהיריון לא נחשב להפליה?

ב.         שחר טוענת שכאשר בית המשפט מאמץ גישה ליבראלית הוא מתמקד באדם הפרטי )באנס, בקורבן( ומתעלם מההקשר החברתי של הבעיה, דבר שפוגע בנשים המתלוננות על אונס. הסבירו את הטענה הזו.

ג.          שחר מסבירה שעל פי גישת הפמיניזם הרדיקלי )1( ההבחנה המינית בין גברים ונשים )מיניות( אינה עניין טבעי אלא תוצר של הבניה חברתית; ו- )7( שהבחנת המין הזו מחלחלת אל הנשים ואל מערכת המשפט. הסבירו טענות אלו.

 

סקירה תיאורטית – משפט ציבורי – הקריה האקדמית אונו

משפט ציבורי- כללי

 1. עקרון פומביות הדיון.
 2. מידע ציבורי – הגדרה, קניין ונגישות.
 3. פרטיות ומידע ציבורי
 4. פרטיות ופומביות הדיון.
 5. שקיפות קבלת החלטות ציבוריות (כולל החלטות שיפוטיות)

כלכלת משפט

 1. עלויות חלופיות של ההליך המשפטי
 2. מבנים כלכליים של פרקטיקה משפטית במגזר הפרטי והציבורי
 3. שוק המשפט
 4. משפט מניעתי, משפט מתגונן ומשפט מגיב
 5. מימון המשפט.

מחקר דיגיטלי של המשפט (לבעלות ובעלי יכולת תכנות)

 1. שימוש בתוכנות מחשב (קיימות או מקוריות) לניתוח מידע משפטי.

 

סמינריון – משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

 1. אשם תורם במשפט הפלילי
 2. פטור עקב חרטה
 3. האחריות הנגררת המסתברת של השותפים
 4. פיתויו של העבריין על-ידי קורבן העבירה (בעיקר בעבירות מין, אך לא רק)
 5. מעמד ההסכמה במשפט הפלילי
 6. סאדו-מאזוכיזם – האם עבירה פלילית?
 7. עבירות פלילית ללא נזק לציבור
 8. פשיעה וסטייה חברתית
 9. קיום יחסי מין שלא כדרך הטבע
 10. השפעת התיאוריה הפמיניסטית על דיני העונשין (ניתן להתייחס גם לסוג ספציפי של עבירות בהקשר זה)
 11. השפעת התיאוריה הקווירית על דיני העונשין (ניתן להתייחס גם לסוג ספציפי של עבירות בהקשר זה)
 12. השפעת התיאוריה הביקורתית (CLS) על דיני העונשין (ניתן להתייחס גם לסוג ספציפי של עבירות בהקשר זה)
 13. השפעת תיאוריית ביקורת הגזע (CRT) על דיני העונשין (ניתן להתייחס גם לסוג ספציפי של עבירות בהקשר זה)
 14. סייגים לאחריות הפלילית
 15. הקטינות במשפט הפלילי
 16. היעדר שליטה בדיני העונשין
 17. אי-שפיות הדעת בדיני העונשין
 18. ההבחנה בין היעדר השליטה לאי-שפיות הדעת בדיני העונשין
 19. השכרות והשפעותיה בדיני העונשין
 20. התמכרויות קליניות בדיני העונשין (נרקומנים, אלכוהוליסטים וכו’)

 

תרבות ועסקים – המרכז הבינתחומי הרצליה

שאלות מנחות שיסייעו לכם בכתיבת העבודה:

–           מהם הרעיונות, האמונות, הערכים, ההתנהגויות והאירועים, שאותם   מבנה הפרסומת כטבעיים, מובנים מאליהם, הגיוניים והכרחיים, על אף שאין הם כאלה בהכרח? ולשם איזו תכלית או אינטרס?

–           מהם האמצעים המשמשים להבניית המסרים האידיאולוגיים בפרסומת? )לדוגמה: השימוש בצבעים, נקודת המבט שממנה הפרסומת מוצגת, צורות הפנייה המופיעות בה ,דרכי הארגון של חומרי הפרסומת וכולי( .

–           מיהם הסובייקטים אליהם ממוענת הפרסומת? )לדוגמה: מיהם הסובייקטים התופשים עצמם כחופשיים ורציונאליים? או כחלק מאותו מעמד? או כמשתייכים לקטגוריה מגדרית מסוימת .(?

–           אלו משמעויות או ערכים חברתיים מוצמדים לתוצר המפורסם? עד כמה הם מוצגים כקשורים ורלוונטיים למאפייניו של המוצר, לאיכותו ולתכלית השימוש בו ?

–           האם משמעויות וערכים אלה משרתים את האינטרס של קבוצה חברתית כלשהי ?

 

 

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב תורת המשפט הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות