תקנון האתר

תקנון Write2Me

התקנון שלהלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות.

להלן תקנון Write2Me (להלן: האתר):

 1. מהות ההתקשרות אל מול Write2Me היא לאספקת שירותי תיווך, גביה וניהול פרויקטים של  מזמין תוכן (להלן: הלקוח) מצד אחד אל מול כותב התוכן (להלן: הכותב) מן הצד האחר. 
 2. Write2me מתחייבת כי הכותב אשר ישובץ לעבודה יהא בעל יכולות אקדמיות מתאימות לכתיבת העבודה.
 3. ללקוח שמורה הזכות לערוך בירור אודות כותב העבודה המיועד לכתיבת העבודה, השכלתו ונסיונו טרם תשלום ראשוני עבור העבודה. בקשה להחלפת כותב לאחר תשלום עבור העבודה הינה בקשה לביטול עסקה מול הכותב הנוכחי וכריתת עסקה מול כותב חדש. הבקשה עשויה להיות כפופה לפיצוי עבור המשאבים שהושקעו בכתיבת העבודה והחלפת כותב. 
 4. כל תוכן שמסרו ללקוח הינו יצירה ספרותית ו/או יצירה אחרת המוגנת ע”פ חוק זכויות יוצרים ואין לעשות בו שימוש אחר מאשר זה שיועד לו במעמד הזמנת העבודה.  
 5. כל תוכן הנמסר ללקוח הופך להיות קנינו הפרטי של הלקוח לצורך לשימושו האישי בלבד, במטרה לסייע ללקוח לעמוד בכוחות עצמו באתגרים מולם הוא ניצב. אסור ללקוח בשום מקרה לעשות בתוכן שימוש המפר את הוראות האקדמיה השונות ו/או להציג את התוכן האקדמי כאילו הוא פרי יצירתו המקורי של רוכש התוכן. סעיף זה הינו תנאי יסודי להתקשרות וגובר על כל הסכמה אחרת בעל פה ו/או בכתב ו/או באופן ישיר ו/או באופן משתמע. 
 6. אין לפרסם ו/או למכור ו/או למסור ו/או להשאיל ו/או לעשות בתוכן שנרכש כל שימוש אחר מלבד  שימוש פרטי ואישי לצורך לימוד והעשרה במסגרת מוצהרת לשמה נעשתה התקשורת בין Write2Me ללקוח. סעיף זה הינו תנאי יסודי להתקשרות וגובר על כל הסכמה אחרת בעל פה ו/או בכתב ו/או באופן ישיר ו/או באופן משתמע. 
 7. הכותב מתחייב למסור עבודות מקוריות בלבד בהתאם להנחיות הספציפיות שניתנו. 
 8. הכותב מתחייב להשתמש במיטב כישוריו ויכולותיו האקדמיות על מנת לכתוב את העבודה באיכות הנדרשת לעבודה.
 9. מובהר בזאת כי האתר אינו מתחייב להישגיו האקדמיים של מזמין התוכן בשום צורה ואופן.
 10. הצדדים מכירים בכך שכל ההתקשרות מבוססת על ההנחיות והתקשורת שנערכה בכתב בין הצדדים באמצעות מיילים. כל סיכום שנערך בע”פ ו/או במסרונים ו/או בוואטסאפ ו/או בכל אמצעי אחר, אינו מחייב. 
 11. הכותב מתחייב לתקן ולשנות את התוכן ככל שיתבקש במקרה והתוכן לא תואם את הנחיות על בסיסן נכרתה העסקה. מובהר בזאת, כי לא ניתן להוסיף הנחיות לכתיבת התוכן לאחר שהפרויקט הושלם. (כך לדוגמא, לקוח שהזמין תוכן ללא התייחסות לכמות המאמרים עליהם מסתמך התוכן, לא יוכל לטעון בסיום שאין מספיק מאמרים).
 12. אחריות הכותב לתיקון התוכן מוגבלת לתקופה של 30 ימים מיום ההודעה ללקוח על כך שהפרויקט הושלם.
 13. לקוח שלא ישלים תשלום סופי תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעה על סיום העבודה יפר את ההסכם בהפרה יסודית. במקרים אלו תהא החברה רשאית לעשות בתוכן כל שימוש, לרבות העברתו לצדדים שלישיים והפצה ברבים.
 14. ניתן לבטל עסקה תוך 24 שעות ממועד תשלום המקדמה בתנאי שטרם החל לעבוד עליה. דמי ביטול במקרה זה יעמדו על הגבוה מבין 100 ש”ח או 5% מגובה העסקה.
 15. ביטול פרויקט שהחלו לעבוד עליו כרוך בתשלום על חלק יחסי של התוכן שנכתב. בנוסף, יחולו עלויות נוספות בגין השירות שניתן עד לביטול העסקה. 
 16. לא ניתן לבטל פרויקט שיותר מ-65% ממנו הושלם. סעיף זה גובר על כל הוראה אחרת בהקשר לביטולי עסקה.
 17. במידה והלקוח מבקש לקבל חלקים מהתוכן במהלך כתיבתו, עליו לשלם עבור חלקו היחסי של התוכן מתוך מכלול התוכן שהוזמן.
 18. בפרויקטים המבוססים בחלקם על תכנים שמסר הלקוח, החברה אינה אחראית למקוריות התכנים של הלקוח ומתייחסת אליהם כאילו הם תקינים לחלוטין וזמינים לשימוש.
 19. כל מצגת, רפראט או תוכן אחר שלא צויינו במפורש במסגרת הצעת המחיר, גם אם הם כתובים במסמכים הנלווים שהציג הלקוח, כרוכים בתוספת תשלום.
 20. מובהר בזאת באחריות הלקוח, אלא אם סוכם אחרת בכתב, לספק תכנים הקשורים למחקר כגון:ראיונות, תצפיות, נתונים סטטיסטיים וכדומה. איסוף נתונים על ידי הכותב ייתכן וכרוך בתשלום. 
 21. מוסכם על הצדדים כי בכל מקרה של מחלוקת ביחס ו/או בקשר להסכם זה, יפנו הצדדים להליך של גישור שיערך בתל-אביב. אם הצדדים לא יסכימו ביניהם על זהות המגשר, יקבע את זהותו ראש לשכת עורכי-הדין.
 22. מוסכם על הצדדים כי בכל מקרה בו הליך הגישור לא יבשיל לכדי הסכם ביניהם, יפנו הצדדים להליך של בוררות שיערך בתל-אביב אשר פסק-הדין בה יהא בלתי ניתן לערעור. אם הצדדים לא יסכימו ביניהם על זהות הבורר, יקבע את זהותו ראש לשכת עורכי-הדין.
 23. הדין החל על הסכם זה יהיה הדין הישראלי. בנוסף, מוסכם על הצדדים כי היה ובכל זאת יגיע הסכם זה או כל עניין הקשור בו (כגון בשל הגישור ו/או הבוררות) לבית-המשפט, הרי שסמכות השיפוט בכל הקשור להסכם זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים באזור ת”א-יפו.
 24.  Write2Me מתחייבת לשמור על דיסקרטיות לקוחותיה בהתאם להוראות כל דין ולא להעביר פרטיהם לצדדים שלישיים.
 25. Write2Me תספק ללקוח את המוצר הסופי בהתאם לזמני האספקה אליהם התחייבה בהצעת המחיר, ובלבד שההתנהלות הלקוח לא עיכבה את התקדמות העבודה ו/או התחלת העבודה ו/או סיום העבודה. כל עיכוב מצד הלקוח עשוי לגרום לעיכוב תואם בזמני האספקה. עם זאת, Write2Me תשתדל לעמוד בזמני האספקה המקוריים ככל שניתן.

 

 

הנחיות וכללים מנחים נוספים

– שירותי כריכה, הדפסה, צריבה, משלוח וכדומה אינם כלולים במחיר.

– עד שלא שולמה מקדמה לא נסגרה עסקה.

– שגיאות כתיב והגייה בהיקף של עד 2%  מסך העבודה הינם מוגדרים כטעות סבירה ויתוקנו על ידי מזמין הפרויקט במידת הצורך.

– מחיר העבודה אינה כולל: מצגות, רפרטים, ראיונות, תצפיות, איסוף נתונים וכיו”ב אלא אם צוין בהצעת המחיר במפורש אחרת. 

– פורמט הכתיבה אקדמי הסטנדרטי הוא: רווח שורה וחצי, פונט DAVID בגודל 12, אלא אם צויין במפורש אחרת בהצעת המחיר. 

– עריכת שער לעבודה הינה באחריות הלקוח

– כללי הציטוט הם לפי ה- APA עם אזכור בגוף העבודה, ולא בהערות שוליים, אלא אם צויין במפורש אחרת בהצעת המחיר. 

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות