Test Demo

מאבן סעוד ועד למונדיאל בקטאר – אירועים, אנשים ואתגרים שעיצבו את פני המזרח התיכון המודרני – עבודה חדשה

By | אפריל 1st, 2020|Categories: חדש על המדף, כתיבת עבודות|

האוניברסיטה העברית בירושלים הפקולטה למדעי הרוח החוג למזרח תיכון ד״ר מיכל יערי מאבן סעוד ועד למונדיאל בקטאר- אירועים, אנשים ואתגרים שעיצבו את פני המזרח התיכון המודרני ספורט [...]

ביבליוגרפיה – המשך – שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

By | אפריל 1st, 2020|Categories: האוניברסיטה הפתוחה, סמינריון איכותני בחינוך - שילוב טכנולוגיה בהוראת המתמטיקה, עבודות סמינריוניות|Tags: , , , , |

בסמינריון איכותני בחינוך, קיים פרק רקע תיאורטי אשר מהווה סקירת ספרות בנוסף לפרק ממצאים איכותני. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום [...]

ביבליוגרפיה – שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

By | אפריל 1st, 2020|Categories: האוניברסיטה הפתוחה, סמינריון איכותני בחינוך - שילוב טכנולוגיה בהוראת המתמטיקה, עבודות סמינריוניות|Tags: , , , , |

בסמינריון איכותני בחינוך, קיים פרק רקע תיאורטי אשר מהווה סקירת ספרות בנוסף לפרק ממצאים איכותני. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום [...]

דיון איכותני – שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

By | אפריל 1st, 2020|Categories: האוניברסיטה הפתוחה, סמינריון איכותני בחינוך - שילוב טכנולוגיה בהוראת המתמטיקה, עבודות סמינריוניות|Tags: , , , , |

בסמינריון איכותני בחינוך, קיים פרק רקע תיאורטי אשר מהווה סקירת ספרות בנוסף לפרק ממצאים איכותני. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום [...]

מחוון לביטוי הבניית ידע – שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

By | מרץ 30th, 2020|Categories: האוניברסיטה הפתוחה, סמינריון איכותני בחינוך - שילוב טכנולוגיה בהוראת המתמטיקה, עבודות סמינריוניות|Tags: , , , , |

בסמינריון איכותני בחינוך, קיים פרק רקע תיאורטי אשר מהווה סקירת ספרות בנוסף לפרק ממצאים איכותני. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום [...]

ממצאים ניתוח איכותני – שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

By | מרץ 22nd, 2020|Categories: האוניברסיטה הפתוחה, סמינריון איכותני בחינוך - שילוב טכנולוגיה בהוראת המתמטיקה, עבודות סמינריוניות|Tags: , , , , |

בסמינריון איכותני בחינוך, קיים פרק רקע תיאורטי אשר מהווה סקירת ספרות בנוסף לפרק ממצאים איכותני. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום [...]