Test Demo

ניתוח השערות מחקר ניהול בין-לאומי – השפעת תמיכה משפחתית על הסתגלות המוצב

By | ינואר 20th, 2020|Categories: האוניברסיטה הפתוחה, מנהל עסקים, ניהול בינלאומי, עבודות סמינריוניות|Tags: , , , , , , , |

סמינריון בניהול בין-אומי של האוניברסיטה הפתוחה מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו [...]

ניתוח השערות מחקר ניהול בין-לאומי – השפעת הסביבה על הסתגלות המשפחה

By | ינואר 16th, 2020|Categories: האוניברסיטה הפתוחה, מנהל עסקים, ניהול בינלאומי, עבודות סמינריוניות|Tags: , , , , , , , |

סמינריון בניהול בין-אומי של האוניברסיטה הפתוחה מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו [...]

ניתוח השערות מחקר ניהול בין-לאומי – השפעת הכשרה על בני המשפחה השונים

By | ינואר 13th, 2020|Categories: האוניברסיטה הפתוחה, מנהל עסקים, ניהול בינלאומי, עבודות סמינריוניות|Tags: , , , , , , , |

סמינריון בניהול בין-אומי של האוניברסיטה הפתוחה מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו [...]

ניתוח השערות מחקר ניהול בין-לאומי – השפעת הכשרה על בעיות תרבותיות ומשפחתיות

By | ינואר 9th, 2020|Categories: האוניברסיטה הפתוחה, מנהל עסקים, ניהול בינלאומי, עבודות סמינריוניות|Tags: , , , , , , , |

סמינריון בניהול בין-אומי של האוניברסיטה הפתוחה מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו [...]

ניתוח השערות מחקר ניהול בין-לאומי – הפער בין ההכשרה הנדרשת להכשרה בפועל

By | ינואר 6th, 2020|Categories: האוניברסיטה הפתוחה, מנהל עסקים, ניהול בינלאומי, עבודות סמינריוניות|Tags: , , , , , , , |

סמינריון בניהול בין-אומי של האוניברסיטה הפתוחה מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו [...]

סקירת ספרות ניהול בין-לאומי – לחץ ומתח בתפקידי המוצבות – חלק ב'

By | ינואר 2nd, 2020|Categories: האוניברסיטה הפתוחה, מנהל עסקים, ניהול בינלאומי, עבודות סמינריוניות|Tags: , , , , , , , |

סמינריון בניהול בין-אומי של האוניברסיטה הפתוחה מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו [...]